Våra projekt

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklar vi kunskap och metoder för att åtgärda miljöproblem i vatten på ett effektivt sätt. Vi skapar också förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman och ett 20-tal olika delprojekt. Här kan du läsa mer om varje tema och vad vi gör i de olika delprojekten.

En stor fågel som breder ut sina vingar över vattnet mot en blå himmel.

Nationellt lärande

Erfarenheterna och de goda exemplen från Rich Waters ska gynna arbetet för bättre vatten i hela Sverige. Därför deltar Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna för att omsätta kunskapen från projektet till bland annat nationella vägledningar.

Bild av en å, bro, hus och träd.

Stöd till kommunal vattenplanering

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas värden för både människor och djur.

En svart skrivblock med färgade sidor och en mörkblå penna.

Kommunal dagvattenplan i Enköping

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Som en del i LIFE IP Rich Waters arbete för att stödja kommunal vattenplanering tar Enköpings kommun fram en plan för hantering av dagvatten.

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Klimatanpassning och ekosystemtjänster

Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning. Det behövs också en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, utvecklar, tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och Västra Götaland, metoder för att anpassa planeringen efter vattnets avrinningsområden.

En bild som föreställer en vattendroppe som skapar ringar på vattnet.

Utveckling av nya projekt

För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna inom Rich Waters mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet. Därför jobbar vi också med att stödja nya projekt och att skapa nya nätverk.

Åtgärder mot övergödning i Hågaån

Uppsala kommun driver ett arbete för att få till stånd fler åtgärder mot övergödning i Hågaåns avrinningsområde. Arbetet kommer bland annat att resultera i en handlingsplan för åtgärdsarbetet.

Ett flygfoto över en brun åker där en blå traktor kör med en röd plog.

Obearbetad mark

Varje gång jorden bearbetas frigörs mineralkväve. Foto: Alex Regnér. Jordbearbeta på våren Ibland är det bästa för miljön att inte göra en aktiv åtgärd utan

En rund gödselbehållare som är vattenfylld.

Gödselhantering

Gödselspridning har många fördelar, det innebär att naturens resurser tas om hand på ett bra sätt men det finns en risk att viktiga näringsämnen hamnar

Brun jord som har vitt kalk utspritt över sig.

Strukturkalkning

Strukturkalkning är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Den förbättrar jordens närings-

Mängder med gröna växter med ljuslila blommar. I bakgrunden syns en röd traktor och en bondgård.

Fång- och mellangrödor

Odling av fånggrödor har under den senaste tiden visat sig vara den åtgärd som ger störst effekt när det kommer till att minska kväveutlakning. En

Ett vattenfyllt dike med grönt gräs på båda sidor.

Dränering

För att kunna odla är nästan alla beroende av diken och rörledningar som leder bort överskottsvatten från åkermark. En väl fungerande dränering ökar produktionen på

Illustration över hur ett kalkfilterdike fungerar.

Kalkfilterdike och kalkfilterbädd

Vad är ett kalkfilterdike? Enkelt uttryckt är ett kalkfilterdike ett täckdike där strukturkalk fräses in i återfyllnadsjorden. Genom att göra det får man en porös

En illustration över en damm där flera änder simmar runt. Kring dammen finns gröna växter. Runt dammen är det åkrar där flera jordbruksmaskiner arbetar. I bakgrunden syns skog i höstfärger, en vit byggnad och tre bilar.

Fosfordamm

Illustration: Jonas Lundin. För att undvika att fosfor från åkermarkerna förs med vattnet ut i våra sjöar och vattendrag kan en fosfordamm vara en bra

En slinga med grönt gräs som växer mellan två åkrar.

Skyddszoner

En skyddszon är en gräsbevuxen yta där det inte finns några krav på skörd. De är ofta belägna längs diken eller vattendrag och är bra

En man håller i en sensor vid ett vattendrag.

Rätt åtgärd på rätt plats

Genom att utveckla kartor och modeller tar Sveriges Lantbruksuniversitet fram underlag för att hitta de bäst lämpade platserna för åtgärder som minskar näringsläckaget från jordbruket.

Medarbetare från Mälarenergi och IVL vid en dagvattenbrunn

Rening av dagvatten

Mälarenergi, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, undersöker var föroreningar i dagvattnet kommer ifrån och utvecklar användningen av uppsamlare och sensorer för att mäta mängden föroreningar.

Dekorativ bild på en damm där Mälaren skymtar i bakgrunden.

Multifunktionell vattenpark i Västerås

Västerås stad bygger en multifunktionell vattenpark i Johannisberg. Parken ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Mälaren. Området kommer också att gynna den biologiska mångfalden.

En bild som visar en kvinna i en båt som använder en utrustning för att ta prover från sjöns sediment.

Verktyg för minskad internbelastning

För att bedöma övergödningen i våra sjöar, den så kallade internbelastningen, samarbetar IVL och SLU och tar fram nya verktyg och arbetssätt. Forskare mäter och utvärderar dessutom de åtgärder som utförs inom Rich Waters.

En bild på en pråm som behandlar sjöbotten i Norrviken med aluminium för att minska övergödningen.

Aluminiumfällning i Norrviken

Upplands Väsby och Sollentuna kommuner behandlar Norrvikens bottnar med ett aluminiumbaserat medel för att minska läckaget och förbättra vattenkvaliteten. Länsstyrelsen i Stockholm stöttar kommunerna genom att följa upp och utvärdera åtgärden.

En bild två två blåmusslor som ligger på en bit trä.

Musselodling i Stockholms skärgård

Föreningen Ecopelag testar och utvecklar en metod för att odla musslor i Stockholms skärgård. Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.