Våra projekt

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklar vi kunskap och metoder för att åtgärda miljöproblem i vatten på ett effektivt sätt. Vi skapar också förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman och ett 20-tal olika delprojekt. Här kan du läsa mer om varje tema och vad vi gör i de olika delprojekten.

Flera hästar syns på håll i en hage.

Stora ytor – små problem

På Julmyra står hästarna oftast i mindre paddockar och rasthagar eftersom hästarna är tävlingshästar. Detta ställer höga krav när man anlägger hagar och skötsel av

En skottkärra som står vid en hög med hästgödsel.

Mocka hagar – en skitbra åtgärd

På Julmyra Horse Center ansvarar respektive stallägare för den dagliga mockningen av rasthagar. Julmyra ansvarar för att större mockningar görs och kontrollerar ytskikt två gånger

Närbild på hästbajs.

En limpa gödsel?

På Julmyra körs hästgödseln direkt från stallet till en gemensam gödselplatta för lagring tills det sprids på åkern. Men på vissa gårdar sker mellanlagring på

En röd och grön vagn som gödslar en åker.

Gödselplatta och gödsellagring

220 hästar på Julmyra Horse Center ger cirka 6 000 kubikmeter hästgödsel, vilket motsvarar 2 500-3 000 ton gödsel per år. På Julmyra samlas all

Flera hästhagar med svarta staket.

Stängsel vid diken och dikesskötsel

En av de viktigaste åtgärderna på Julmyra har varit att flytta bort staket från området närmast Julmyrabäcken. Detta gjordes i samband med att man bytte

Fem mörkbruna hästar vid ett staket, i närbild.

Grindöppningar

Marken vid öppningen till rasthagar och beten blir ofta utsatt för extra mycket slitage eftersom hästarna ofta står och går där. Om marken blir hårt

Ett vattendrag emellan flera hästhagar.

Sedimentations- och fosfordamm

På Julmyra har man anlagt två fosfordammar för att rena vattnet innan det rinner ut i närliggande bäck och sjö. Det var tack vare en

En stor fågel som breder ut sina vingar över vattnet mot en blå himmel.

Nationellt lärande

Erfarenheterna och de goda exemplen från Rich Waters ska gynna arbetet för bättre vatten i hela Sverige. Därför deltar Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna för att omsätta kunskapen från projektet till bland annat nationella vägledningar.

Bild av en å, bro, hus och träd.

Stöd till kommunal vattenplanering

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas värden för både människor och djur.

En svart skrivblock med färgade sidor och en mörkblå penna.

Kommunal dagvattenplan i Enköping

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Som en del i LIFE IP Rich Waters arbete för att stödja kommunal vattenplanering tar Enköpings kommun fram en plan för hantering av dagvatten.

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Klimatanpassning och ekosystemtjänster

Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning. Det behövs också en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, utvecklar, tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och Västra Götaland, metoder för att anpassa planeringen efter vattnets avrinningsområden.

En bild som föreställer en vattendroppe som skapar ringar på vattnet.

Utveckling av nya projekt

För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna inom Rich Waters mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet. Därför jobbar vi också med att stödja nya projekt och att skapa nya nätverk.

En traktor som kör på en åker på våren.

Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket

Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna i Kalmar, Västra Götaland och Västmanland analyserar och utvärderar effekterna av de lagar och regler som finns idag för att minska övergödningen från jordbruket.

Fem mörkbruna hästar vid ett staket, i närbild.

Minskad övergödning från hästgårdar

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Ett slingrande vattendrag i höstmiljö.

Åtgärder mot övergödning i Hågaån

Uppsala kommun driver ett arbete för att få till stånd fler åtgärder mot övergödning i Hågaåns avrinningsområde. Arbetet kommer bland annat att resultera i en handlingsplan för åtgärdsarbetet.

Blå himmel med vita moln över en tröskad åker.

Obearbetad mark

I en kort film samtalar Susanna Hansen, Västerås stad, och Roberth Kihlin, lantbrukare, om åtgärden obearbetad mark. Jordbearbeta på våren Ibland är det bästa för

Närbild på gödsel.

Gödselhantering

Gödselspridning har många fördelar, det innebär att naturens resurser tas om hand på ett bra sätt men det finns en risk att viktiga näringsämnen hamnar

Upplogad jord.

Strukturkalkning

Strukturkalkning är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Den förbättrar jordens närings-

Mängder med gröna växter med ljuslila blommar. I bakgrunden syns en röd traktor och en bondgård.

Fång- och mellangrödor

Odling av fånggrödor har under den senaste tiden visat sig vara den åtgärd som ger störst effekt när det kommer till att minska kväveutlakning. En

Ett vattenfyllt dike med grönt gräs på båda sidor.

Dränering

För att kunna odla är nästan alla beroende av diken och rörledningar som leder bort överskottsvatten från åkermark. En väl fungerande dränering ökar produktionen på

Illustration över hur ett kalkfilterdike fungerar.

Kalkfilterdike och kalkfilterbädd

Vad är ett kalkfilterdike? Enkelt uttryckt är ett kalkfilterdike ett täckdike där strukturkalk fräses in i återfyllnadsjorden. Genom att göra det får man en porös