LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Tillsammans tar vi krafttag för bättre vatten!

Ta del av vår kunskapsbank

Vattenplanering
Fria vandringsvägar för fisk
Miljögifter
Internbelastning
Övergödning från lantbruket
Övergödning från hästgårdar
Övergödning från dagvatten

Lärdomar och resultat

Fritidshus på en översvämmad tomt.

Ny guide om översvämningar kopplat till spridning av föroreningar

Det finns många osäkerheter kring hur framtiden ser ut när det gäller klimatet och hur det kommer att påverka vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Ett förändrat klimat leder till en ökad årsmedelnederbörd, fler skyfall och förändrade flödesmönster, men hur

Nyheter