Fotoutställning: Krafttag för bättre vatten

Det här är en tillgänglighetsanpassad version av vår fotoutställning Krafttag för bättre vatten. Varje foto har en alternativ text och du har möjlighet att få texterna som beskriver fotografierna upplästa av en professionell uppläsare.  

En fotoutställning med goda exempel på hur vi tillsammans kan tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vattens kvalitet och livskraft. Fotograf: Johan Hammar.

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är livsviktiga och en källa till nytta, nöje och rekreation.

I Sverige tar vi vårt vatten för givet. Samtidigt är många svenska vatten övergödda och förorenade av miljögifter. Dammar och kraftverk hindrar fisk från att vandra till sina lekområden och miljön kring åar och älvar utarmas.

EU-projektet LIFE IP Rich Waters har sedan 2017 arbetat för att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön.

Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund. Tillsammans har vi testat ny teknik, utvecklat nya metoder och visat hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken.