Våra projekt

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklar vi kunskap och metoder för att åtgärda miljöproblem i vatten på ett effektivt sätt. Vi skapar också förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman och ett 20-tal olika delprojekt. Här kan du läsa mer om varje tema och vad vi gör i de olika delprojekten.

Flera färgglada tabletter.

Samverkan kring miljögiftsmätningar

Var kommer föroreningarna ifrån? Tillsammans ska sex länsstyrelser, Stockholms stad, Mälarens vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund mäta miljögifter och spåra källorna så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

En vit båt som får botten rengjord av en gul och en röd borste.

Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Västerås stad har därför anlagt en båtbottentvätt som ett alternativ till de giftiga färgerna. Tvätten kompletteras med ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommuner runt Mälaren.