Om Rich Waters

Tillgång till rent dricksvatten och friska, livskraftiga sjöar och vattendrag är en förutsättning för att människor, djur och växter ska kunna leva och må bra. Våra vatten är en oumbärlig resurs och en källa till nytta, nöje och rekreation.

I Sverige tar vi vårt vatten för givet. Samtidigt är många svenska vatten övergödda och förorenade av miljögifter. Dammar och kraftverk hindrar fisk från att vandra till sina lekområden och miljön kring åar och älvar utarmas.

Rich Waters är Sveriges första projekt inom EU:s miljöprogram LIFE IP. Projektet startade i januari 2017 och pågår till år 2024. Målet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Vi genomför konkreta projekt för att testa ny teknik, utveckla nya metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. 

En brun kontorsbyggnad.

Projektledning och styrgrupp

LIFE IP Rich Waters leds och koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Här finns ett projektkontor med projektledare och personer som ansvar för ekonomi, uppföljning och kommunikation.

En grupp människor står samlade vid ett vattendrag.

Projektpartner

LIFE IP Rich Waters består av 20 delprojekt som genomförs i Norra Östersjöns vattendistrikt, det vill säga i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

Teman inom LIFE IP Rich Waters

Vårt arbete bedrivs inom fem större teman, som samlar närliggande delprojekt för erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling av nya projekt. Våra teman är: vattenplanering, övergödning, internbelastning, konnektivitet och miljögifter.

Tre personer som står vid en sjö med vass.

Stöd till nya projekt

För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste ännu fler åtgärder göras, än de som vi gör inom Rich Waters. Vi mobiliserar därför mer resurser till arbetet för bättre vatten genom att stödja nya insatser, så kallade kompletterande projekt.

En bild som föreställer den gula och blå EU-flaggan

LIFE-programmet och EU:s vattendirektiv

Vad menas med ”bättre vatten”? Hur vet vi om vattnet är tillräckligt bra? Sverige har satt upp miljökvalitetsnormer för sjöar, vattendrag, havsvikar och grundvatten. Normerna