Stängsel vid diken och dikesskötsel

En av de viktigaste åtgärderna på Julmyra har varit att flytta bort staket från området närmast Julmyrabäcken. Detta gjordes i samband med att man bytte alla stängsel på området.

Det är viktigt att det finns vegetation mellan hagen och vattnet som samlar upp näringen.

Genom att se till att hästarna inte går för nära ett vattendrag eller dike, kan man på ett relativt enkelt sätt minska mängden näring som rinner från hagen till vattnet och förhindra trampskador på slänterna. Denna åtgärd kan vara bra att passa på att göra om man ändå ska byta stängsel eller stängsla in ett nytt område.

Målet är att se till att stängsel sitter på tillräckligt långt avstånd från vattnet och att det finns vegetation mellan hästhagen och vattendraget som kan samla upp den näring som annars riskerar att rinna från hagen till vattnet.

Olika jordtyper har olika genomsläpplighet som gör att det är svårt att säga hur långt från vatten som stängslet ska sitta. Det spelar roll om det finns vegetation mellan stängslet och vattnet, och hur stor lutning det är mellan. Anlagda skyddszoner är 5-10 meter, men även kortare avstånd har visat sig göra nytta. En utvärdering visade att kantzoner måste vara minst två meter breda för att ge effekt (Nacka kommun, Miljöenheten, 2011.)

Här är ett exempel på när det finns dränering mellan hagarna och att hästarna inte har möjlighet att trampa sönder eller gödsla i områden där vatten avleds.

Strandbete

En del marker , exempelvis strandbeten, gynnas av att betesdjuren kan beta ända ut i vattnet för att skapa en så kallad blå bård. De bör därför inte stängslas bort utan ingå i fållan.

Utformning och underhåll av diken och dikesslänter

Det finns mycket att tänka på när det gäller diken, och som markägare har man både rättigheter och skyldigheter. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

Ett dike måste underhållas för att fungera. Hur diket är utformat påverkar dikets funktion, bland annat är slänternas lutning och utformning mycket viktig. Alltför branta dikeskanter kan ge erosion och näringsläckage.

Skötsel av diken bör ske roterande, det vill säga att man inte rensar alla på en gång, utan att ständigt ha orörda dikeskanter täckta av vegetation.

För att skydda ett nyrensat dike från näringsbelastning är det bra att låta hagen i anslutningen till diket stå oanvänd (exempelvis om hästen är på sommarbete) eller stängsla med större avstånd än vanligt.


Tips på mer information

Länsstyrelsens information om rensning av diken

LRF:s information om markavvattning och dikesunderhåll