Mocka hagar – en skitbra åtgärd

På Julmyra Horse Center ansvarar respektive stallägare för den dagliga mockningen av rasthagar. Julmyra ansvarar för att större mockningar görs och kontrollerar ytskikt två gånger per år; innan snön smälter och innan vintern. De flesta rasthagar och paddockar har så breda grindar att man kan köra in med en traktor. Det finns en rutin för hur ofta som olika hagar ska mockas, som kommunens miljöenhet har tagit del av.

Små upptrampade hästhagar med nedbetat gräs ökar risken för näringsläckage från hästgödsel. Risken är störst vid kraftiga regn och under vintern när det inte finns någon växtlighet som kan ta upp näringen. Om hagen sluttar mot ett dike eller vattendrag ökar risken för läckage ytterligare (Malmer, 2020).

Varje stall på Julmyra har en egen container där allt är designat för att undvika spill.

Om hästhållare i Sverige mockade sina rasthagar dagligen skulle de belastas med 73 procent mindre fosfor än om hagarna lämnades orörda.

Mockar man sina hagar månadsvis får man upp bara hälften så mycket gödsel, det vill säga 36 procent (Malmer, 2020).

När gödseln är uppmockad ska den samlas ihop och förvaras någonstans. På Julmyra har varje stall en egen container som står på en bra plats för att det ska gå lätt att tömma hästgödsel i dem och att containern kan hämtas med traktor. Allt är designat för att undvika spill.

Varje stall/hyresgäst har ett gödselavtal med Julmyra Horse Center. Inget stall får hantera sin gödsel själv när det väl är lämnat i containern. Detta är för att få till en enhetlig och säker hantering av gödsel.


Tips på mer information

Projektet Skitsmart 

Varje skit räknas – Ett initiativ för att minska övergödningen i sjöar och hav.