Dränering av rastfållor och hantering av dagvatten

Många åtgärder på Julmyra är gjorda för att undvika att det bildas stående vatten. Man har bland annat dränerat rastfållor och renoverat befintliga dräneringssystem. Det vatten som kommer från skogen leds direkt ner till bäcken som passerar genom området, medan vatten från hagar, som kan vara näringspåverkat, renas från näringsämnen innan det rinner ut i närmsta bäck och sjö.

Leriga, söndertrampade hagar ökar risken för näringsläckage från ansamlingar av hästgödsel, därför är det viktigt att dränera och planera hanteringen av dagvatten för att undvika stående vatten och motverka söndertrampade hagar. En väl fungerande dränering, med öppna eller rörlagda diken i anslutning till hagen, leder bort vatten och skapar torrare och hållbara hagar.

Bild från före en av dräneringarna som gjorts bland hagarna på Julmyra.
Bild tagen efter det att dräneringsarbetet var klart.

Skyddszoner mellan hagar och vattendrag

Om man har en hårt använd rasthage eller hanterar gödsel mindre än 25 meter från en brunn eller ett vattendrag så bör åtgärder vidtas som minskar risken för oönskad näringsbelastning.

I sådana områden rekommenderas att man har vegetationstäckta buffertzoner, så kallade aktiva skyddszoner, som är minst 5 och helst 10 meter breda. Den aktiva skyddszonen ska anläggas längs med det vattendrag som ska skyddas, runt brunnen eller ett vattensjukt område i en hage.

Ytan runt en skyddszon ska vara bevuxen med grässorter som tar upp näringsämnen snabbt och bra.

Ytan ska vara bevuxen med ett vegetationsskikt med grässorter som etablerar sig snabbt och har god näringsupptagsförmåga. För att det ska vara någon nytta med skyddszonen måste gräset slås av och skördas/tas bort varje höst för att undvika läckage från gräset på vintern då det fryser och cellerna sprängs sönder.

Bidrag finns för att stoppa näringsläckage från hagar

Genom länsstyrelsen kan kommuner och föreningar söka det statliga LOVA-bidraget. Bidraget ska gå till åtgärder för att stoppa näringsläckage och det kan exempelvis användas för att dränera och leda bort vatten från hagar. Man kan få upp till 80 procent av kostnaderna i bidrag från LOVA.

Tillstånd och dispens

Så här formulerar Länsstyrelsen sin information om markavvattning:

”Ska du ta bort vatten från din mark genom dränering eller dikning eller skydda mot vatten genom invallning? Det kan räknas som markavvattning. För att få utföra markavvattning behöver du alltid söka tillstånd, och i vissa fall behöver du även söka dispens.”


Tips på mer information

Om LOVA-bidrag på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Länsstyrelsens information om markavvattning