Hållbara ytskikt på utsatta platser

Alla nya rastfållor på Julmyra är hårdgjorda för att stå emot slitage och för att underlätta mockning. På Julmyra har man en fördel av att marken är naturligt sandig, vilket ger mindre söndertrampade hagar än hagar på en fuktigare mark.

En bra start är att anlägga rasthagar där det finns naturligt bra dränering och att undvika rasthagar i låglänta områden som ofta är blöta och leriga. Undvik också mark som lutar mycket eller ligger nära ett dike eller vattendrag.

Ett tips är att undvika att placera hagar på mark som lutar mycket eller ligger nära ett dike eller vattendrag.

Vissa ytor utsätts för ett hårt slitage och kan då behöva förstärkas för att de inte ska bli upptrampade och leriga. Det finns en mängd olika metoder för att förstärka upp utsatta ytor, alltifrån enkla lösningar med stenmjöl direkt på marken till utgrävningar och täckmattor med olika lager grus på. Man kan också armera ytor med metall- eller gumminät, eller lägga dräneringsmatta.

Eftersom alla gårdar har sina specifika förutsättningar är det bra att ta hjälp av en kunnig konsult för att få hjälp med att ta fram den bästa metoden på just din gård.

Tänk på att i naturliga betesmarker kan det vara olämpligt eller otillåtet att hårdgöra yta om det kan skada den biologiska mångfalden.

Finns en detaljplan eller områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Kontakta din kommun för mer information.

Bidrag finns för att stoppa näringsläckage från hagar

Genom länsstyrelsen kan kommuner och föreningar söka det statliga LOVA-bidraget. Bidraget ska gå till åtgärder för att stoppa näringsläckage. Man kan få upp till 80 procent av kostnaderna i bidrag från LOVA.


Tips på mer information

Havs- och vattenmyndighetens information om LOVA-bidrag

www.hastsverige.se: Underlag i hagar