Livat i Rällsälven

Ett vattendrag som forsar fram över stora stenar i ett grönskande skogslandskap. I bakgrunden syns en bro.
Beskrivande text av fotografiet: En bäck slingar sig fram genom landskapet och forsar över stora stenar i förgrunden. Det är en solig dag med grönskande buskar, träd och en äng i bakgrunden. Vid vattnet står björkar och granar. Längre ned syns en stor byggnad, en kraftstation.

Klicka här för att lyssna till texten, inläst av en professionell uppläsare

Vattenkraft ger förnybar energi som är bra för klimatet. Men vattenkraft dämmer upp vattendragen och det påverkar fiskar, djur och växter som behöver strömmande vatten. Den biologiska mångfalden minskar. Sedan några år tillbaka pågår därför ett arbete med att miljöanpassa vattenkraften i hela Sverige.

Rällsälvs kraftverk, utanför Kopparberg i norra Örebro län, är en av fyra dammar i älven. I just Rällvsälven lever flera skyddsvärda och rödlistade arter, och tack vare sina höga naturvärden är älven utpekad som riksintresse. Här har nu Mälarenergi byggt en 350 meter lång naturliknande bäck – en faunapassage – som leder vatten förbi kraftverksdammen. Genom faunapassagen vandrar öring och andra fiskar upp för att leka. I älven lever också ungefär 70 000 flodpärlmusslor. Den hotade musslan, som kan bli flera hundra år gammal, har nu bättre möjligheter att överleva. Runtom häckar fåglar som den blåskimrande kungsfiskaren och den vitbröstade strömstaren. Faunapassagens strömmande vatten öppnar upp för livet i Rällsälven.