Våra projekt

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklar vi kunskap och metoder för att åtgärda miljöproblem i vatten på ett effektivt sätt. Vi skapar också förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman och ett 20-tal olika delprojekt. Här kan du läsa mer om varje tema och vad vi gör i de olika delprojekten.

En stor fågel som breder ut sina vingar över vattnet mot en blå himmel.

Nationellt lärande

Erfarenheterna och de goda exemplen från Rich Waters ska gynna arbetet för bättre vatten i hela Sverige. Därför deltar Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna för att omsätta kunskapen från projektet till bland annat nationella vägledningar.

Bild av en å, bro, hus och träd.

Stöd till kommunal vattenplanering

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas värden för både människor och djur.

En svart skrivblock med färgade sidor och en mörkblå penna.

Kommunal dagvattenplan i Enköping

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Som en del i LIFE IP Rich Waters arbete för att stödja kommunal vattenplanering tar Enköpings kommun fram en plan för hantering av dagvatten.

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Klimatanpassning och ekosystemtjänster

Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning. Det behövs också en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, utvecklar, tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och Västra Götaland, metoder för att anpassa planeringen efter vattnets avrinningsområden.

En bild som föreställer en vattendroppe som skapar ringar på vattnet.

Utveckling av nya projekt

För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna inom Rich Waters mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet. Därför jobbar vi också med att stödja nya projekt och att skapa nya nätverk.

En traktor som kör på en åker på våren.

Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket

Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna i Kalmar, Västra Götaland och Västmanland analyserar och utvärderar effekterna av de lagar och regler som finns idag för att minska övergödningen från jordbruket.

Fem mörkbruna hästar vid ett staket, i närbild.

Minskad övergödning från hästgårdar

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Ett slingrande vattendrag i höstmiljö.

Åtgärder mot övergödning i Hågaån

Uppsala kommun driver ett arbete för att få till stånd fler åtgärder mot övergödning i Hågaåns avrinningsområde. Arbetet kommer bland annat att resultera i en handlingsplan för åtgärdsarbetet.

En man håller i en sensor vid ett vattendrag.

Rätt åtgärd på rätt plats

Genom att utveckla kartor och modeller tar Sveriges Lantbruksuniversitet fram underlag för att hitta de bäst lämpade platserna för åtgärder som minskar näringsläckaget från jordbruket.

Medarbetare från Mälarenergi och IVL vid en dagvattenbrunn

Rening av dagvatten

Mälarenergi, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, undersöker var föroreningar i dagvattnet kommer ifrån och utvecklar användningen av uppsamlare och sensorer för att mäta mängden föroreningar.

Dekorativ bild på en damm där Mälaren skymtar i bakgrunden.

Multifunktionell vattenpark i Västerås

Västerås stad och Mälarenergi har anlagt en multifunktionell vattenpark i Johannisberg. Parken ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Mälaren. Området kommer också att gynna den biologiska mångfalden.

En bild som visar en kvinna i en båt som använder en utrustning för att ta prover från sjöns sediment.

Verktyg för minskad internbelastning

För att bedöma övergödningen i våra sjöar, den så kallade internbelastningen, samarbetar IVL och SLU och tar fram nya verktyg och arbetssätt. Forskare mäter och utvärderar dessutom de åtgärder som utförs inom Rich Waters.

En bild på en pråm som behandlar sjöbotten i Norrviken med aluminium för att minska övergödningen.

Aluminiumfällning i Norrviken

Upplands Väsby och Sollentuna kommuner behandlar Norrvikens bottnar med ett aluminiumbaserat medel för att minska läckaget och förbättra vattenkvaliteten. Länsstyrelsen i Stockholm stöttar kommunerna genom att följa upp och utvärdera åtgärden.

En bild två två blåmusslor som ligger på en bit trä.

Musselodling i Stockholms skärgård

Föreningen Ecopelag testar och utvecklar en metod för att odla musslor i Stockholms skärgård. Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen.

En bild som visar en grupp människor som diskuterar och skriver på en whiteboard.

Strategi för fria vandringsvägar

Länsstyrelsen i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro län arbetar gemensamt med metoder och prioriteringar för att skapa fler fria vandringsvägar för fiskar och andra vattenlevande organismer i Norra Östersjöns vattendistrikt.

En bild som visar faunapassagen vid Turbinbron, med Västerås slott i bakgrunden, i centrala Västerås.

Faunapassager i stadsmiljö

Västerås stad och Mälarenergi anlägger vandringsvägar för fisk vid två dammar i Västerås: Slottsbron och Falkenbergska kvarnen.

Flera färgglada tabletter.

Samverkan kring miljögiftsmätningar

Var kommer föroreningarna ifrån? Tillsammans ska sex länsstyrelser, Stockholms stad, Mälarens vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund mäta miljögifter och spåra källorna så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

En vit båt som får botten rengjord av en gul och en röd borste.

Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Västerås stad har därför anlagt en båtbottentvätt som ett alternativ till de giftiga färgerna. Tvätten kompletteras med ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommuner runt Mälaren.

En stor fågel som breder ut sina vingar över vattnet mot en blå himmel.

Nationellt lärande

Erfarenheterna och de goda exemplen från Rich Waters ska gynna arbetet för bättre vatten i hela Sverige. Därför deltar Havs- och vattenmyndigheten och de regionala vattenmyndigheterna för att omsätta kunskapen från projektet till bland annat nationella vägledningar.

Bild av en å, bro, hus och träd.

Stöd till kommunal vattenplanering

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas värden för både människor och djur.

En svart skrivblock med färgade sidor och en mörkblå penna.

Kommunal dagvattenplan i Enköping

Dagvattenhantering har blivit en knäckfråga för många kommuner. Som en del i LIFE IP Rich Waters arbete för att stödja kommunal vattenplanering tar Enköpings kommun fram en plan för hantering av dagvatten.

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Klimatanpassning och ekosystemtjänster

Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning. Det behövs också en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, utvecklar, tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och Västra Götaland, metoder för att anpassa planeringen efter vattnets avrinningsområden.

En bild som föreställer en vattendroppe som skapar ringar på vattnet.

Utveckling av nya projekt

För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna inom Rich Waters mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet. Därför jobbar vi också med att stödja nya projekt och att skapa nya nätverk.

En traktor som kör på en åker på våren.

Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket

Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna i Kalmar, Västra Götaland och Västmanland analyserar och utvärderar effekterna av de lagar och regler som finns idag för att minska övergödningen från jordbruket.

Fem mörkbruna hästar vid ett staket, i närbild.

Minskad övergödning från hästgårdar

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Ett slingrande vattendrag i höstmiljö.

Åtgärder mot övergödning i Hågaån

Uppsala kommun driver ett arbete för att få till stånd fler åtgärder mot övergödning i Hågaåns avrinningsområde. Arbetet kommer bland annat att resultera i en handlingsplan för åtgärdsarbetet.

En man håller i en sensor vid ett vattendrag.

Rätt åtgärd på rätt plats

Genom att utveckla kartor och modeller tar Sveriges Lantbruksuniversitet fram underlag för att hitta de bäst lämpade platserna för åtgärder som minskar näringsläckaget från jordbruket.

Medarbetare från Mälarenergi och IVL vid en dagvattenbrunn

Rening av dagvatten

Mälarenergi, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, undersöker var föroreningar i dagvattnet kommer ifrån och utvecklar användningen av uppsamlare och sensorer för att mäta mängden föroreningar.

Dekorativ bild på en damm där Mälaren skymtar i bakgrunden.

Multifunktionell vattenpark i Västerås

Västerås stad och Mälarenergi har anlagt en multifunktionell vattenpark i Johannisberg. Parken ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Mälaren. Området kommer också att gynna den biologiska mångfalden.

En bild som visar en kvinna i en båt som använder en utrustning för att ta prover från sjöns sediment.

Verktyg för minskad internbelastning

För att bedöma övergödningen i våra sjöar, den så kallade internbelastningen, samarbetar IVL och SLU och tar fram nya verktyg och arbetssätt. Forskare mäter och utvärderar dessutom de åtgärder som utförs inom Rich Waters.

En bild på en pråm som behandlar sjöbotten i Norrviken med aluminium för att minska övergödningen.

Aluminiumfällning i Norrviken

Upplands Väsby och Sollentuna kommuner behandlar Norrvikens bottnar med ett aluminiumbaserat medel för att minska läckaget och förbättra vattenkvaliteten. Länsstyrelsen i Stockholm stöttar kommunerna genom att följa upp och utvärdera åtgärden.

En bild två två blåmusslor som ligger på en bit trä.

Musselodling i Stockholms skärgård

Föreningen Ecopelag testar och utvecklar en metod för att odla musslor i Stockholms skärgård. Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen.

En bild som visar en grupp människor som diskuterar och skriver på en whiteboard.

Strategi för fria vandringsvägar

Länsstyrelsen i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro län arbetar gemensamt med metoder och prioriteringar för att skapa fler fria vandringsvägar för fiskar och andra vattenlevande organismer i Norra Östersjöns vattendistrikt.

En bild som visar faunapassagen vid Turbinbron, med Västerås slott i bakgrunden, i centrala Västerås.

Faunapassager i stadsmiljö

Västerås stad och Mälarenergi anlägger vandringsvägar för fisk vid två dammar i Västerås: Slottsbron och Falkenbergska kvarnen.

Flera färgglada tabletter.

Samverkan kring miljögiftsmätningar

Var kommer föroreningarna ifrån? Tillsammans ska sex länsstyrelser, Stockholms stad, Mälarens vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund mäta miljögifter och spåra källorna så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

En vit båt som får botten rengjord av en gul och en röd borste.

Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Västerås stad har därför anlagt en båtbottentvätt som ett alternativ till de giftiga färgerna. Tvätten kompletteras med ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan kommuner runt Mälaren.