Skåldiken, svackdiken, biofilterdike – kärt barn har många namn

På Julmyra finns en hage som sluttar skarpt ned mot bäcken. Där har man anlagt diken fyllda med singel så att vattnet kan rinna ned, istället för att rinna som orenat ytvatten direkt ned i bäcken.

Julmyrabäcken.

Vattnet infiltreras ned i singeldikena vilket minskar risken för att gödsel- och jordpartiklar hamnar i bäcken. Man har också skapat flacka, gräsbevuxna diken mellan hagar och träningsbanan som gör att dagvatten infiltreras och bromsas upp innan det släpps ut i Julmyrabäcken.

Diken för filtrering

Skåldiken är en typ av buffertzon som kan utgöra ett effektivt komplement längs specifika sträckor i områden där aktiva skyddszoner redan har anlagts men där man bedömer att de inte ger tillräckligt skydd, eller i områden där utrymmet är för smalt för anläggning av minst 5 meter skyddszon.

Skåldiken bygger i korthet på att en zon med hög infiltrationskapacitet anläggs som bromsar och bunkrar upp näringsrikt ytvatten från en hårt belastad rasthage och ökar avdunstning och avskiljning av näringsämnen.

Skåldiken placeras på en sida av hagen som ligger i riktning mot avrinningen. Det ska vara dimensionerat efter storleken på hagen och mängd avrinnande vatten. Ett riktvärde är att 20 m2 vattenvolym ska kunna fångas upp per 1000 m2 mark.

Utformningen av skåldiken sker med sluttande kanter för att anlägga en zon med hög infiltrationskapacitet. I botten av diket läggs ett infiltrerande lager av grus eller makadam. Dränering/utloppsrör ska finnas i botten av diket som leder till en utloppsbrunn eller sedimentationsdamm.


Tips på mer information

Stockholm vatten och avfalls information om svackdike