Våra projekt

Övergödning, vandringshinder för fisk och miljögifter är de allvarligaste miljöproblemen i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom LIFE IP Rich Waters utvecklar vi kunskap och metoder för att åtgärda miljöproblem i vatten på ett effektivt sätt. Vi skapar också förutsättningar för nya initiativ och projekt. Ett sätt är att visa goda exempel. Därför gör vi en rad konkreta åtgärder, som att bygga vandringsvägar för fisk eller sanera förorenade områden med salix. Arbetet inom LIFE IP Rich Waters bedrivs inom fem större teman och ett 20-tal olika delprojekt. Här kan du läsa mer om varje tema och vad vi gör i de olika delprojekten.

En illustration över en damm där flera änder simmar runt. Kring dammen finns gröna växter. Runt dammen är det åkrar där flera jordbruksmaskiner arbetar. I bakgrunden syns skog i höstfärger, en vit byggnad och tre bilar.

Fosfordamm

Illustration: Jonas Lundin. För att undvika att fosfor från åkermarkerna förs med vattnet ut i våra sjöar och vattendrag kan en fosfordamm vara en bra

En slinga med grönt gräs som växer mellan två åkrar.

Skyddszoner

En skyddszon är en gräsbevuxen yta där det inte finns några krav på skörd. De är ofta belägna längs diken eller vattendrag och är bra

En man håller i en sensor vid ett vattendrag.

Rätt åtgärd på rätt plats

Genom att utveckla kartor och modeller tar Sveriges Lantbruksuniversitet fram underlag för att hitta de bäst lämpade platserna för åtgärder som minskar näringsläckaget från jordbruket.

Medarbetare från Mälarenergi och IVL vid en dagvattenbrunn

Rening av dagvatten

Mälarenergi, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, undersöker var föroreningar i dagvattnet kommer ifrån och utvecklar användningen av uppsamlare och sensorer för att mäta mängden föroreningar.

Dekorativ bild på en damm där Mälaren skymtar i bakgrunden.

Multifunktionell vattenpark i Västerås

Västerås stad bygger en multifunktionell vattenpark i Johannisberg. Parken ska rena dagvattnet innan det rinner ut i Mälaren. Området kommer också att gynna den biologiska mångfalden.

En bild som visar en kvinna i en båt som använder en utrustning för att ta prover från sjöns sediment.

Verktyg för minskad internbelastning

För att bedöma övergödningen i våra sjöar, den så kallade internbelastningen, samarbetar IVL och SLU och tar fram nya verktyg och arbetssätt. Forskare mäter och utvärderar dessutom de åtgärder som utförs inom Rich Waters.

En bild på en pråm som behandlar sjöbotten i Norrviken med aluminium för att minska övergödningen.

Aluminiumfällning i Norrviken

Upplands Väsby och Sollentuna kommuner behandlar Norrvikens bottnar med ett aluminiumbaserat medel för att minska läckaget och förbättra vattenkvaliteten. Länsstyrelsen i Stockholm stöttar kommunerna genom att följa upp och utvärdera åtgärden.

En bild två två blåmusslor som ligger på en bit trä.

Musselodling i Stockholms skärgård

Föreningen Ecopelag testar och utvecklar en metod för att odla musslor i Stockholms skärgård. Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen.

En bild som visar en grupp människor som diskuterar och skriver på en whiteboard.

Strategi för fria vandringsvägar

Länsstyrelsen i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro län arbetar gemensamt med metoder och prioriteringar för att skapa fler fria vandringsvägar för fiskar och andra vattenlevande organismer i Norra Östersjöns vattendistrikt.

En bild som visar faunapassagen vid Turbinbron, med Västerås slott i bakgrunden, i centrala Västerås.

Faunapassager i stadsmiljö

Västerås stad och Mälarenergi anlägger vandringsvägar för fisk vid två dammar i Västerås: Slottsbron och Falkenbergska kvarnen.

Samverkan kring miljögiftsmätningar

Var kommer föroreningarna ifrån? Tillsammans ska sex länsstyrelser, Stockholms stad, Mälarens vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund mäta miljögifter och spåra källorna så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

En båtbottentvätt där en vit båt får sin botten tvättad av en stor gul borste.

Båtbottentvätt i Mälaren

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Västerås stad och Stockholms stad anlägger därför varsin båtbottentvätt i Mälaren, som ett miljövänligt alternativ till de giftiga färgerna.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.