Lärdomar och resultat

Lärdomar och resultat

Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Ny rapport om fria vandringsvägar för fisk: Mycket har gjorts men arbete kvarstår

2009 gjordes en utredning om fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag. I slutrapporten presenterades förslag till åtgärder för alla vandringshinder i området och hur de skulle prioriteras. Nu har en ny inventering gjorts och en uppföljande rapport är klar. – Syftet är att uppdatera vad som gjorts, bland annat med fokus på den rödlistade aspen, och vad som är

En å som rinner genom ett område med mycket växtlighet

Uppstart – för dig som vill komma igång med strategisk kommunal vattenplanering

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering lanserades 2018 och har redan använts av många kommuner. Nu har handboken reviderats och bilagorna uppdaterats, till exempel med hänsyn till dricksvattendirektivet och de nya kraven på vattentjänstplan. Till den reviderade handboken finns nu också en särskild publikation, Uppstart – att komma igång med strategisk kommunal vattenplanering, som riktar sig till små kommuner. Små kommuner

En grupp människor på en bro som tittar ut över en vattenspegel.

Guide till fältvandringar för gemensamma lösningar kring fria vandringsvägar och kulturmiljöer i vatten

Hur kan fria vandringsvägar för fisk förenas med bevarade kulturmiljöer? Den frågan hamnar ofta i fokus i diskussioner kring åtgärder av vandringshinder. Inom LIFE IP Rich Waters har länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland arrangerat en serie fältvandringar vid kulturmiljöer i vatten för att underlätta dialog kring lösningar. Nu har vi sammanställt lärdomar och erfarenheter i en ny guide. I november

Flera kor står vid ett vattendrag.

Ta chansen – sök pengar till en vattenvårdsplan i ditt avrinningsområde!

Nu finns medel att söka för att ta fram en vattenvårdsplan tillsammans med andra gårdar i din närhet. Det är Jordbruksverket som har avsatt 8 miljoner kronor för stöd till projekt som främjar samarbete och planering av vattenvårdsåtgärder i jordbruket. För att tilldelas medel ska arbetet följa den metod för vattenvårdsplaner i avrinningsområden som är framtaget inom LIFE IP Rich

Fritidshus på en översvämmad tomt.

Ny guide om översvämningar kopplat till spridning av föroreningar

Det finns många osäkerheter kring hur framtiden ser ut när det gäller klimatet och hur det kommer att påverka vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Ett förändrat klimat leder till en ökad årsmedelnederbörd, fler skyfall och förändrade flödesmönster, men hur påverkas förorenade områden av det? Som ett stöd i arbetet med att bedöma risken för översvämningar kopplat till spridning av

Stort behov av ett nationellt kompetenscentrum för vattenvård

Hur skulle arbetet med åtgärder och restaurering i vattenmiljöer kunna samordnas bättre? Idag ligger ansvaret på en rad aktörer – myndigheter, kommuner, organisationer och privata markägare och det finns få forum för gemensam kunskap och lärande. Under våren 2023 deltog LIFE IP Rich Waters i arbetet med en förstudie för att utreda förutsättningarna för att skapa ett Nationellt kompetenscenter för

En hand håller i ett dricksvattenglas som fylls på med vatten från en kran.

Tips och råd om att fram en vattentjänstplan

Den 1 januari 2024 ska alla kommuner ha en vattentjänstplan. Tiden har varit knapp från det att lagen om allmänna vattentjänster kompletterades med detta krav och intresset var stort när LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till webbinarium om hur man kan tänka när man tar fram en vattentjänstplan. I korthet ska en vattentjänstplan innehålla

Illustration som visar ett utsnitt av ett landskap.

Flera användningsområden för sensordata i vattenförvaltningen

Genom att använda sensorer kan man samla in stora mängder information om vattenkvaliteten i vattendrag. Men hur kan vi använda all data på bästa sätt? Det har forskare från institutionen för Vatten och miljö på SLU undersökt inom ramen för LIFE IP Rich Waters. I en ny rapport ger de tre exempel på användningsområden inom vattenförvaltningen. Inom LIFE IP Rich

Bilden föreställer två bruna hästar i en hage.

Helhetsgrepp om miljön med vattenvårdsplanering på hästgårdar

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

En man och kvinna står och pratar på ett fält.

Ny arbetsmetod för dig som rådgivare: Så tar du fram en vattenvårdsplan för jordbruk inom ett avrinningsområde

Nu finns en ny arbetsmetod som ger dig handfasta tips på hur du kan ta fram en vattenvårdsplan för att minska fosforbelastningen från jordbruket. Metoden riktar sig till dig som arbetar som åtgärdssamordnare, rådgivare eller jobbar med övergödningsfrågor på en vattenorganisation, kommun eller länsstyrelse. – Vi hoppas att vår arbetsmetod kan vara ett konkret stöd i ditt arbete och att

En kvinna med färgglad rutig skjorta i förgrunden, med tre personer bakom.

Lyckat lokalt vattenkansli i Kiladalen: ”Att ha ett underifrånperspektiv är ett måste”!

Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, med engagerade markägare. Kiladalen i Södermanland är en gammal jordbruksbygd där sjöar och vattendrag har stora övergödningsproblem. För att få fart på åtgärdsarbetet har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, i samarbete med länsstyrelsen i Södermanland, startat ett lokalt vattenkansli. – Arbetet bygger på ett underifrånperspektiv och därmed ett starkt lokalt engagemang från lantbrukare och markägare, berättar Anneli Carlén som

Ett utropstecken och ett frågetecken i varsin grön pratbubbla.

Prioriteringar, hästgårdar och åtgärdssamordnare fyllde frågestund om LOVA-bidraget

För att kunna göra konkreta åtgärder för en bättre vattenmiljö kan kommuner och ideella föreningar söka så kallade LOVA-bidrag. – Vi har sett att det finns ett behov av en ökad kommunikation mellan dem som söker bidragen och LOVA-handläggarna. Därför erbjöd vi dem en digital frågestund där de fick mötas, ställa frågor och hjälpa varandra, berättar Linda Röjning, Mälarens vattenvårdsförbund.

Ett slingrande vattendrag i lantbrukslandskap.

Åtgärder mot näringsläckage för bättre vatten – ur lantbrukares perspektiv

Är dagens ersättningsnivåer tillräckligt höga för att lantbrukare ska vilja göra åtgärder mot kväve- och fosforläckage på sin gård? Om de inte är intresserade, vad beror det på och vilka hinder ser de? Och hur är det med målbetingen i VISS – kommer de kunna nås till 2027? Detta är några av frågorna som Jordbruksverket, LRF, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och vattenmyndigheterna

Man i gul tröja pekar på en karta på storskärm. Kartans rubrik är Ytavrinning och erosion.

Rätt åtgärd på rätt plats: Kartor och modeller ger stöd i åtgärdsarbetet

Nu finns ett nytt verktyg för dig som arbetar med att planera åtgärder för att minska näringsläckage från jordbruksmark. Inom LIFE IP Rich Waters har forskare på SLU tagit fram modeller och beräkningar för att underlätta åtgärdsarbetet. Materialet är samlat på en webbsida, en så kallad Storymap, där du själv kan zooma in på ditt område och visualisera vattenvägar i

Ett rep löper under vattenytan med flera rep som hänger i det, fulla med musslor. Gula bojar håller repet på plats.

Musslor minskar övergödningen i Stockholms skärgård – så funkar det!

Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen. Inom LIFE IP Rich Waters testar och utvecklar föreningen Ecopelag en metod för att odla blåmusslor i Stockholms skärgård. Nu har de tagit fram en detaljerad beskrivning av odlingarna och delar med sig av sina lärdomar hittills. Målet

Rör som leder ut i ett dike

Länsstyrelsen spårar källor till PFAS i Botkyrkas vatten

När Länsstyrelsen i Stockholms län under 2019 och 2021 undersökte förekomsten av PFAS-ämnen i länets sjöar och vattendrag visade det sig att Älvestabäcken i Botkyrka kommun hade det näst mest förorenade vattnet i länet. Vad beror de höga halterna på? Den frågan har länsstyrelsen nu försökt svara på genom en omfattande källspårning i och omkring sjön Aspen. Länsstyrelsen i Stockholms

Flera positiva resultat efter aluminiumfällningen i Norrviken

Sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har kommunerna tillsammans, inom ramen för Rich Waters, genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. Behandlingen har hittills varit lyckad och kommunerna har nu sammanfattat sitt arbete i en slutrapport. – Vi tror att våra lärdomar och resultat kan

Flera kor står i en hage och tittar rakt in i kameran.

Nya rapporter om vad som krävs för att näringsläckaget från jordbruket ska minska

Målet är att god ekologisk status ska uppnås i våra vatten. Jordbruket påverkar våra vatten i stor utsträckning med övergödning som den främsta utmaningen. För att de uppsatta målen i vattendirektivet ska kunna nås behöver förlusterna av näringsämnen från odlingen minska. Det finns stora samhällsekonomiska värden kopplat till detta, men det krävs fler frivilliga styrmedel, större satsningar på rådgivning och

Flera personer står och lyssnar till en man i varselkläder.

Lågflödesmuddringen i Öljaren har gjort vattenfrågan mer prioriterad i Katrineholms kommun

Muddringen visades på Vattenveckan i Södermanland 2021. I ett av delprojekten i LIFE IP Rich Waters testar Katrineholms kommun en metod för att göra så kallad lågflödesmuddring i den kraftigt övergödda sjön Öljaren.  – Man kan säga att vi dammsuger sjöbotten och sprider sedan det slam som vi får upp på åkrar i närområdet. På så sätt skapar vi förhoppningsvis

Ett gammalt kvarnhjul i en porlande bäck.

Ny kunskap om kulturmiljöer värdefull i arbetet med fria vandringsvägar för fisk

Vattenhjulet med dammen och kraftverket i bakgrunden vid Virå. Foto: Anna Ulfhielm I områdena kring Trosaån och Kilaån är behovet stort av att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som det finns många värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Södermanlands län har därför tagit fram översiktliga inventeringar av kulturhistoriska miljöer för dessa två områden. – Vi hoppas att underlaget kommer att öka

En man intervjuar en kvinna med en mikrofon.

Västerås stad: Tidig, öppen och konkret kommunikation är framgångsfaktorer

Ulf Palm och Susanna Hansen vid invigningen av faunapassagen i centrala Västerås. I det senaste digitala samtalet som LIFE IP Rich Waters arrangerade var fokus på kommunikation. Rosita Ericsson, kommunikationsansvarig för LIFE IP Rich Waters pratade med Susanna Hansen, vattensamordnare, och Ulf Palm, kommunikationsansvarig, om hur de har arbetat med en tidig och öppen kommunikation kring vattensatsningar i Västerås.  

Barn i röda gummistövlar hoppar i en vattenpöl.

Höga halter PFAS i Stockholms sjöar och vattendrag

Spridningen av PFAS, även kallade högfluorerade ämnen, i miljön hotar bland annat dricksvattenförsörjningen och kan förorena matfisk. Under 2019 och 2021-2022 har Länsstyrelsen i Stockholm undersökt ytvatten på 92 platser i länet, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Resultatet visar att PFAS förekommer i hela länet och att drygt hälften av de undersökta platserna hade PFOS-halter som överskrider gränsvärdet

En båtbottentvätt där en vit båt får sin botten tvättad av en stor gul borste.

Projekt med båtbottentvätt har skapat engagemang för miljöfrågor

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Inom ett av delprojekten i LIFE IP Rich Waters har Västerås stad anlagt en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen. En båtbottentvätt ger båtägarna ett bra alternativ till att måla båtbotten med giftig färg. Målet är att minska utsläppen av föroreningar och på så sätt – i det långa loppet – skapa

En blå dataskärm som visar ett digitalt möte.

Lärdomar och tips om hur man skapar en hållbar dagvattenhantering från två perspektiv

Ellinor Waldemarson, hållbarhetsstrateg på Halmstads kommun och Helen Wikström, VA-ingenjör på Laholmsbuktens VA AB, har tillsammans lett arbetet med att ta fram riktlinjer för dagvatten för Halmstads kommun. Den 5 april gästade de LIFE IP Rich Waters digitala samtal där de delade med sig av goda råd och lärdomar från arbetet. I Halmstad har man gjort flera försök att få

En vik vid havet.

Mycket att lära av framgångarna med Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen har enträget arbetat sedan 2006 för att lyfta vattenfrågan. Idag har kommissionen en nyckelroll för att hitta finansiering och få till stånd konkreta åtgärder i Kalmar län. Vad beror framgångarna på? Susanna Minnhagen är samordnare för Kalmarsundskommissionen och arbetar samtidigt deltid på Kalmar kommun. Gun Lindberg är hållbarhetsstrateg på Västervik kommun, där arbetet mot övergödning belönades med vattenpriset Sjöstjärnan

Många personer står samlade vid ett vattendrag.

Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en ny utvärdering som har gjorts inom LIFE IP Rich Waters. Det arbete som sker inom LIFE IP Rich Waters syftar till att förbättra miljön i de vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Men

Damm med fallande vatten i stadsmiljö.

Fiskvägar i stadsmiljö – erfarenheter och inspiration i ny utvärdering

Fiskvägen vid Slussen i Örebro är en av de sju fallstudierna i utvärderingen. Foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB Det finns särskilda utmaningar med att anlägga en fiskväg i en stad. Den kanske viktigaste frågan är själva förändringen av stadsbilden, ofta i en miljö som präglas av äldre kulturmiljöer. Vägar, byggnader och kablar nedgrävda i marken begränsar utrymmet. Länsstyrelsen i Örebro län

Ett vattendrag till höger med promenadstråk och en picknickplats till vänster. I bakgrunden syns en röd fabriksbyggnad.

Stor variation i kostnader för att ersätta en damm med en fors

Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? Frågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Nu finns en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort, med en översikt över kostnadsposter och vilka faktorer som spelar in för totalkostnaden.

En is- och snöbeklädd sjö.

Digitalt samtal bjöd på praktiska lärdomar om kommunal samverkan för bättre vattenkvalitet

Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan är två samverkansgrupper som samlar kommuner inom två avrinningsområden i norra Stockholmsområdet för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet. Tack vare ett framgångsrikt samarbete är kommunerna överens kring vilka vattenfrågor som är mest prioriterade och både politiker och tjänstepersoner har ett starkt engagemang och arbetar i samma riktning. Den 24 januari gästades LIFE IP

Bilden föreställer två bruna hästar i en hage.

Helhetsgrepp om miljön med vattenvårdsplanering på hästgårdar

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

Ett vattendrag till höger med promenadstråk och en picknickplats till vänster. I bakgrunden syns en röd fabriksbyggnad.

Stor variation i kostnader för att ersätta en damm med en fors

Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? Frågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Nu finns en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort, med en översikt över kostnadsposter och vilka faktorer som spelar in för totalkostnaden.