Projektutveckling

Inom LIFE IP Rich Waters genomför vi ett 20-tal konkreta åtgärder för bättre vattenmiljö. Dessa aktiviteter är viktiga – men inte tillräckliga. För att få till stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet.

Vi stöttar ditt vattenprojekt!

Genom Rich Waters mobiliserar vi därför mer resurser till arbetet för bättre vatten. Det gör vi genom att stödja nya insatser, så kallade kompletterande projekt (complementary actions på engelska). Kompletterande projekt bidrar liksom Rich Waters till att genomföra Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, men finansieras av andra källor. Det kan vara EU-pengar, nationella fonder (till exempel LOVA och LONA) eller andra medel. Du kan inte söka pengar direkt från Rich Waters men däremot kan vi hjälpa till med kontakter, ansökningar och stöd till projektutveckling. 

Här får du stöd och inspiration i arbetet med att utveckla ett vattenprojekt!

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Identifiera klimataspekten i ditt vattenprojekt

Det finns ett starkt samband mellan klimat- och vattenfrågor. Den globala uppvärmningen tar sig uttryck i förändrade nederbörds- och flödesmönster och därmed föränderliga förutsättningar för

Tre personer som står vid en sjö med vass.

Från idé till färdigt projekt

Det finns många olika modeller för projektutveckling, från idé till färdig ansökan om finansiering. Här kommer några tips och råd från konsultföretaget Feima: Vid utveckling

LIFE-programmets logotyp.

Sök ett LIFE-projekt

LIFE är EU:s miljöprogram. Syftet med LIFE programmet är att: I det nuvarande LIFE-programmet har LIFE-projekt normalt drivits under två till fem år. Även längre