Sedimentations- och fosfordamm

På Julmyra har man anlagt två fosfordammar för att rena vattnet innan det rinner ut i närliggande bäck och sjö. Det var tack vare en riskutredning som gjordes av WRS under 2012 som man fick veta att sedimentationsdammar kunde göra nytta. Själva utformningen bestämdes sedan av en konsult från Hushållningssällskapet.

Sedimentationsdamm vid Julmyra Horse Center.

Syftet med en sedimentationsdamm är att fånga upp partiklar med bundet fosfor. Dessa sjunker till botten då vatten passerar långsamt genom dammen. En sedimentationsdamm fungerar bra i områden med upptrampade och hårt belastade hästhagar där risken för högt fosforläckage är stort.

Storleken på dammen bör motsvara minst 0,1 procent av området som vattnet kommer ifrån, men kan med fördel vara upp till 0,5 procent. Dammen bör vara långsmal till formen. Vid inloppet till dammen ska den vara som djupast, 1-1,5 m, för att sedan bli grundare, 0,2-0,4 m djup. I den grundare delen ska det finnas växter som tar upp fosfor och filtrerar partiklar. Den djupare delen av dammen bör motsvara 25 procent av dammens totala storlek.

Dammen blir ett trevligt inslag i miljön och djur och växter som trivs runt vatten kommer söka sig till dit.

Dammen kommer att behöver grävas ur med cirka 5-10 års mellanrum. Då tar man bort den fosfor som har sedimenterat på botten av dammen. Sedimentet ska spridas på åkermark för att fosforn ska komma tillbaka in i kretsloppet. Varje år bör man kontrollera inloppet och utloppet för att se att jorden inte eroderar och spolas med vid höga vattenflöden.

Godkännande krävs

För att få anlägga en fosfordamm krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Du måste göra en anmälan om vattenverksamhet innan du kan börja gräva eller dämma.

Sök bidrag

Det finns stöd att söka för att anlägga fosfordammar. Du kan både få stöd till investeringen och en årligen ersättning för skötsel. Du hittar en rad nyttiga länkar längst ned på sidan.

Ta hjälp

Det finns rådgivare som hjälper dig med allt från utformning och placering av dammen till anmälan om vattenverksamhet och ansökan om stöd för investeringen. Vänd dig till våtmarkshandläggaren på Länsstyrelsen, Greppa Näringen, LEVA-samordnare eller Hushållningssällskapet för att få hjälp.


Tips på mer information

Greppa näringen: Fånga fosforn med en fosfordamm

Greppa näringen: Våtmarksplanering

Jordbruksverket: Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar 2020

Jordbruksverket: Landsbygdsprogrammet

Havs- och vattenmyndigheten: LOVA-bidrag