Klimatanpassning och ekosystemtjänster

En allé i stadsmiljö som är mycket översvämmad.

Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning. Det behövs också en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar. Inom vårt delprojekt som handlar om just detta utvecklar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tillsammans med länsstyrelserna i Stockholm, Västmanland och Västra Götaland, metoder för att anpassa planeringen efter vattnets avrinningsområden.

Två pilotprojekt genomförs i Arbogaån och Bällstaån. Där arbetar länsstyrelsen i Västmanland och i Stockholm i dialog med berörda intressenter för att identifiera klimatrisker. Man tittar till exempel på vilka områden som kan översvämmas i samband med höga vattenflöden. Man bedömer också riskerna för att vatten förorenas i samband höga flöden.

SLU bidrar genom att utveckla en metod för att bedöma ekosystemtjänster från vattenmiljöer – och hur dessa påverkas av klimatförändringar. SLU kommer också att granska vilka ekosystemfunktioner aktiviteterna i Rich Waters medför och deras socioekonomiska påverkan.


Läs mer om projektet

Publikation: Landskapets vattenhållande förmåga – Flödesdämpning med naturbaserade lösningar med fokus på höga flöden (november 2023)

Lärdom och resultat:  Ny guide om översvämningar kopplat till spridning av föroreningar (11 oktober 2023)

Lärdom och resultat: Klimatförändringar ett växande hot mot ekosystemtjänster från sjöar och vattendrag (11 mars 2021)

Nyhet: Lösningar i naturen för att minska klimatrisker (13 juni 2019)

Publikation: Vad händer med avrinningsområdenas ekosystemtjänster i ett framtida klimat? (10 mars 2021)

Publikation: Statusbedömning av tillstånd på ekosystemtjänster i Arbogaåns och Bällstaåns avrinningsområde (30 juni 2019)

Lärdomar och resultat: Klimatförändringar ett växande hot mot ekosystemtjänster från sjöar och vattendrag (11 mars 2021)

Lärdomar och resultat: Masteruppsats ger insikt om ekosystemtjänster i förändrat klimat (1 augusti 2018)


Medverkande parter

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Västra Götaland

En man med kort brunt hår, rosa skjorta och grå luvtröja.

Kontaktperson

Måns Enander, Länsstyrelsen i Västmanland