Strategi för fria vandringsvägar

En bild som visar en grupp människor som diskuterar och skriver på en whiteboard.

Vattendrag bryr sig inte om administrativa gränser. De flyter fritt över kommun- och länsgränser. För att kunna genomföra åtgärder för fria vandringsvägar på ett effektivt sätt och till det bästa för den biologiska mångfalden krävs samsyn, samverkan och samarbete. Detta är särskilt påtagligt när det gäller vandringshinder för fisk, eftersom en åtgärd kan bli verkningslös om inte helhetssynen över vattendraget finns med.

I delprojektet Strategier för fria vandringsvägar samarbetar länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro för att överblicken och samsynen ska bli så bra som möjligt över gränserna. Det är ett brett grepp och handlar bland annat om erfarenhetsutbyten, arbetssätt och kulturmiljöfrågor.

I delprojektet genomförs även studier av olika slag, bland annat för att kartlägga hur intressenter av olika slag ser på åtgärder för bättre konnektivitet. Studierna innefattar kontakt med markägare, närboende till dammar, kraftbolag, myndigheter och intresseorganisationer. En annan viktig del är kunskap om vilken effekt olika åtgärder får till nytta för livet i och runt vattendragen. En särskild studie tittar på det och väger även in kostnaden. Syftet är att kartlägga vilka åtgärder som gör mest nytta i naturmiljön i förhållande till kostnaden. Den samlade informationen kommer att presenteras i ett informations- och rådgivningsmaterial riktat till dammägare, för att underlätta för den som vill göra åtgärder på frivillig väg.

Delprojektet samordnar också länsstyrelsernas gemensamma uppdrag i den Nationella prövningsplanen för vattenkraft gällande Mälaren (”Norrströms avrinningsområde”). Samarbetet ska leda till en gemensam lägesbild över alla vattenkraftverk som ingår i prövningsplanen och utifrån den bedöma var åtgärder är prioriterade från ett naturmiljöperspektiv. Länsstyrelserna samarbetar även kring metoder för samverkan.

 

Man med kort brunt hår, glasögon, grått skägg och blå skjorta.

Kontaktperson

Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanland

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.