Strategi för fria vandringsvägar

En bild som visar en grupp människor som diskuterar och skriver på en whiteboard.

Vattendrag bryr sig inte om administrativa gränser. De flyter fritt över kommun- och länsgränser. För att kunna genomföra åtgärder för fria vandringsvägar på ett effektivt sätt och till det bästa för den biologiska mångfalden krävs samsyn, samverkan och samarbete. Detta är särskilt påtagligt när det gäller vandringshinder för fisk, eftersom en åtgärd kan bli verkningslös om inte helhetssynen över vattendraget finns med.

I delprojektet Strategier för fria vandringsvägar samarbetar länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland och Örebro för att överblicken och samsynen ska bli så bra som möjligt över gränserna. Det är ett brett grepp och handlar bland annat om erfarenhetsutbyten, arbetssätt och kulturmiljöfrågor.

I delprojektet genomförs även studier av olika slag, bland annat för att kartlägga hur intressenter av olika slag ser på åtgärder för bättre konnektivitet. Studierna innefattar kontakt med markägare, närboende till dammar, kraftbolag, myndigheter och intresseorganisationer. En annan viktig del är kunskap om vilken effekt olika åtgärder får till nytta för livet i och runt vattendragen. En särskild studie tittar på det och väger även in kostnaden. 

 

 


Läs mer om projektet

Publikation: Utvärdering fiskvägar i Rällsälv, Hedströmmen och Svartån- anlagda med medel från LIFE IP Rich Waters (23 maj 2024)

Lärdom och resultat: Ny rapport om fria vandringsvägar för fisk: Mycket har gjorts men arbete kvarstår (21 mars 2024)

Publikation: Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag 2023 (21 mars 2024)

Lärdom och resultat: Guide till fältvandringar för gemensamma lösningar kring fria vandringsvägar och kulturmiljöer i vatten (26 januari 2024)

Publikation: Samsyn mellan natur- och kulturmiljöintressen: En guide för fältvandringar vid vandringshinder (26 januari 2024)

Nyhet: Att äga och förvalta en damm – vad gäller egentligen? (22 augusti 2023)

Publikationer: Att äga och förvalta en damm

Lärdomar och resultat: Ny kunskap om kulturmiljöer värdefull i arbetet med fria vandringsvägar för fisk (12 maj 2022)

Nyhet: Film om åtgärder i Gisslarboån visar betydelsen av dialog med markägare och boende (3 november 2021)

Nyhet: Kunskapsutbyte och dialog viktigt i arbetet med kulturmiljöer vid vatten (31 augusti 2020) 

Nyhet: Flera länsstyrelser i nytt samarbete om omprövning av vattenkraft (4 mars 2020)

Lärdomar och resultat: Viktiga frågor för länsstyrelsernas arbete med fria vandringsvägar

Lärdomar och resultat: Intervjuer om upplevelser av åtgärder vid dammar

Publikation: Intervjustudie om åtgärder vid dammar

 


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Västmanland

Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen i Södermanland

Länsstyrelsen i Örebro

Man med kort brunt hår, glasögon, grått skägg och blå skjorta.

Kontaktperson

Jonas Berglind, Länsstyrelsen i Västmanland