Åtgärder mot övergödning i Kiladalen: Lokalt vattenkansli

Tre personer vid sjö.

Kiladalen är en gammal jordbruksbygd med stora övergödningsproblem i sjöar och vattendrag. Inom LIFE IP Rich Waters har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, i samarbete med länsstyrelsen i Södermanland, startat ett lokalt vattenkansli. Kansliet verkar främst för att få till stånd lokala åtgärder mot övergödning i Kiladalen, och ger stöd i ansökningar för att förbättra vattenmiljön, hjälp med underlag för tillståndsansökningar, fältarbeten och geografiska analyser av mark- och vattenförhållanden. Man arrangerar även inspirationsdagar och workshops. Arbetet bygger på ett starkt lokalt engagemang från lantbrukare och markägare.

Projektet ingår i ett större delprojekt för att minska näringsläckage från jordbruksmark genom åtgärder i tre avrinningsområden, där olika modeller för åtgärdssamordning testas. Delprojektet har starka kopplingar till LEVA-projektet, som lanserades av Havs- och vattenmyndigheten under 2019.


Relaterade projekt

Åtgärder för minskad övergödning i Hågaåns avrinningsområde (Uppsala kommun)

Åtgärder för minskad övergödning i Limstabäcken och Asköbäcken (Västerås stad och länsstyrelsen i Västmanlands län)


Läs mer om projektet

Lärdom och resultat: Lyckat lokalt vattenkansli i Kiladalen: ”Att ha ett underifrånperspektiv är ett måste”! (17 januari 2023)

Nyhet: Stort engagemang kring åtgärder i Kiladalen (6 april 2022)

Lärdomar och resultat:  Det är inte bara åtgärderna som räknas, det är även vägen dit (14 oktober 2021)

Lärdomar och resultat: Lokalt vattenkansli har ökat kunskapen om vattenmiljön i Kiladalen (21 maj 2021)

Nyhet: Workshop om Kiladalen – startskott för nya samarbetsformer (24 januari 2020)

Lärdomar och resultat: “Filminarium” om arbetet i Kiladalen (17 juni 2020)

Lärdomar och resultat: Bålsjön – lokalt engagemang som ger ringar på vattnet (17 mars 2020)

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund (extern länk): Lokalt vattenkansli


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

Kontaktperson

En kvinna med Rich Waters-mössa står vid en sjö.
Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
En kvinna med mörkt lockigt hår.
Mia Sklenar, Länsstyrelsen Södermanland