Åtgärder mot övergödning i Hågaån

Ett slingrande vattendrag i höstmiljö.

Uppsala kommun driver ett arbete för att få till stånd fler åtgärder mot övergödning i Hågaåns avrinningsområde. Projektet ingår i ett större delprojekt för att minska näringsläckage från jordbruksmark genom åtgärder i tre avrinningsområden, där olika modeller för åtgärdssamordning testas. Delprojektet har starka kopplingar till LEVA-projektet, som lanserades av Havs- och vattenmyndigheten under 2019.

Arbetet kommer bland annat att resultera i en handlingsplan för åtgärdsarbetet och att ett vattenråd för Hågaån bildas. Förhoppningen är att Hågadalen blir ett gott exempel på hur en kommun kan engagera lokala lantbrukare för att samverka kring att nå målen i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Läs mer

Nyheter: Viktig milstolpe – Hågaån får eget vattenråd (25 november 2020)

Hågaåns vattenråd (extern webbplats)

 


Relaterade projekt

Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag (Länsstyrelsen i Västmanland, Västerås kommun)

Åtgärder för minskad övergödning i Kilaåns avrinningsområde (Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och länsstyrelsen i Södermanlands län)


Medverkande parter

Uppsala kommun

En kvinna med långt brunt hår.

Kontaktperson

Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun