Musselodling i Stockholms skärgård

Flera linor syns under vattenytan och i linorna hänger rep fulla med musslor.
Illustration: Studio 3D

Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen. Inom LIFE IP Rich Waters testar och utvecklar föreningen Ecopelag en metod för att odla blåmusslor i Stockholms skärgård. Musselodlingarna är helt och hållet nedsänkta under vattenytan.

Tekniken går ut på att odlingssubstrat – en typ av rep eller nät – placeras ut under våren, då det naturligt finns stora mängder mussellarver i vattnet. Larverna fäster på odlingssubstratet, där de sedan växer till.

Musslor livnär sig genom att filtrera vattnet på alger och organiska partiklar, och lagrar därmed kväve och fosfor från sin föda. När musslorna skördas återför man de näringsämnen som lagrats i musslorna till land. På så sätt kan man bidra till att minska närsaltsbelastningen och övergödningen i Östersjön. Ecopelags projekt bidrar till ökad kunskap om, och så fall var, musselodling är möjlig. Samtidigt utvecklar man en nedsänkt odlingsteknik anpassad till de förhållanden som råder i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Ecopelag har även fått finansiering av Havs- och vattenmyndigheten för en fristående forskningsstudie, där man ska undersöka om och hur musselodling påverkar det omgivande plankton- och bottenfaunasamhället.

Martin Reutgard, Ecopelag
martin.reutgard@ecopelag.se
Martin Karlsson, Ecopelag
martin.karlsson@ecopelag.se

Kontaktpersoner

Martin Karlsson, Ecopelag
Martin Reutgard, Ecopelag