Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag

Delprojektet spänner över flera avrinningsområden för vattendrag i Västmanlands län:  Limstabäcken, Asköbäcken, Bodabäcken, Stäholmsbäcken, Norsabäcken, Lillån och Vibybäcken. Dessutom berörs två avrinningsområden till Arbogaån – mellan Galten och Lillån och mellan Gravudden och Skedviån.

Inom projektet får markägare hjälp med att prioritera, skaffa tillstånd och hitta finansiering för åtgärder som ska minska näringsutsläpp till sjöar och vattendrag. Finansieringen sker till exempel genom fonder som LOVA och landsbygdsprogrammet.

Projektet ingår i ett större delprojekt för att minska näringsläckage från jordbruksmark genom åtgärder i tre avrinningsområden, där olika modeller för åtgärdssamordning testas. Delprojektet har starka kopplingar till LEVA-projektet, som lanserades av Havs- och vattenmyndigheten under 2019.

Karta med markering i blått över vattendrag som mynnar i Mälaren

 

Avrinningsområden som ingår i delprojektet.


Relaterade projekt

Åtgärder för minskad övergödning i Hågaåns avrinningsområde (Uppsala kommun)

Åtgärder för minskad övergödning i Kilaåns avrinningsområde (Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Södermanlands län)

Brunnby gård: Behåll näringen på åkern


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Västerås stad

Kontaktpersoner

Kvinna med långt blont hår
Malin Karlsson, Länsstyrelsen i Västmanland
En kvinna i halvlångt mörkt hår, grå sjal och svart jacka.
Susanna Hansen, Västerås stad