Faunapassager: anpassning av vattenkraft för hotade arter

Mälarenergi har anlagt vandringsvägar för fisk vid kraftverken i Rällsälv, Ljusnarsbergs kommun, och Östtuna, Köpings kommun. Projektet bidrar till att förbättra livsmiljöerna för bland annat flodpärlmussla, öring och asp.

Faunapassagerna bidrar inte bara bättre miljö för fisk och andra djur som lever i och omkring vattnet. De blir även inspirerande exempel på hur kraftproduktion kan anpassas för att ha så att liten påverkan på vattenmiljön som möjligt.

Rällsälvs kraftverk

Skylt vid Rällsälvs kraftverk.

Den 350 meter långa faunapassagen vid Rällsälvs kraftverk i norra Örebro län invigdes i juni 2019. Passagen slingrar sig genom skogslandskapet för att skapa en så naturliknande miljö som möjligt, till glädje för öring och andra fiskar. Placeringen styrs av den naturliga miljön vid Rällsälven, genom skogen från dammen ovanför kraftverket till strax nedanför fallet.

Det finns ett bestånd av flodpärlmussla i närliggande Bredsjöbäcken. Genom den nya faunapassagen är förhoppningen att musslan även kan föröka sig i Rällsälven. Via en elektronisk fiskräknare och kamera kan man följa upp fiskens vandring i faunapassagen under de kommande tre åren.

Fiskräknare Rällsälv (fiskdata.se)

Östtuna kraftverk

Omlöpet vid Östtuna kraftverk. Foto: Johan Lind/Mälarenergi

Området runt Hedströmmen har höga naturvärden och här lever flera hotade arter som asp och flodpärlmusslan. Inom projektet anlade Mälarenergi en ny faunapassage vid kraftverket i Östtuna under 2019. Det är ett omlöp på cirka 180 meter, byggt för att passa de flesta fiskarter.

Östtuna kraftverk är det näst nedersta vandringshindret i Hedströmmen (vid Kallstena kraftverk nedströms finns fiskväg sedan 2012), och är därför högt prioriterad för att möjliggöra fiskvandring. Tack vare den nya passagen kommer ekosystemet att bli mer levande med fler fiskar, fåglar, insekter och andra djur som lever i och vid vatten. Redan första dagen sågs den utrotningshotade ålen passera via den nya vandringsvägen. Faunapassagen kommer framför allt att gynna aspen, som kan nå naturliga lekområden uppströms Östtuna kraftverk.

Fiskräknare Östtuna (fiskdata.se)


Läs mer om projektet

Publikation: Utvärdering fiskvägar i Rällsälv, Hedströmmen och Svartån- anlagda med medel från LIFE IP Rich Waters (23 maj 2024)

Publikation: Faunapassager för anpassning av vattenkraft i Rällsälv och Östtuna – projektbeskrivning och resultat 2017-2021 (26 augusti 2022)

Lärdomar och resultat: Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt (22 februari 2022)

Nyhet: Nu kan fisken vandra fritt uppför Hedströmmen (9 september 2019)

Nyhet: Fler faunapassager öppnas – viktigt för biologisk mångfald (2 augusti 2019)

Nyhet: Faunapassage i Rällsälven ska gynna öring och flodpärlmussla (21 mars 2019)


Medverkande parter

Mälarenergi

En man med kort brunt hår, orange pikétröja och svart jacka.

Kontaktperson

Johan Lind, Mälarenergi