Samverkan kring miljögiftsmätningar

Flera färgglada tabletter.

Var kommer föroreningarna ifrån? Tillsammans mäter länsstyrelser, Stockholms stad, Mälarens vattenvårdsförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund miljögifter och spårar källorna så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

I delprojektet för koordinerade miljögiftsmätningar pågår en rad aktiviteter. Bland annat görs försök att fastställa och spåra källor till utsläpp av PFAS (högflourerande ämnen), mäta läkemedelsrester i vattendrag, undersöka metaller i gruvområden och ta prover av miljögifter i sediment både i Mälaren och i mindre sjöar. De sex länen – Dalarna, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Uppsala och Örebro – som ingår i projektet har valt att arbeta med flera övervakningsspår, som på olika sätt bidrar till att öka den gemensamma kunskapen om vilka miljögifter som finns i våra vatten och var de kommer ifrån.

Ett annat mål med delprojektet är att få en bättre samverkan mellan de organisationer som arbetar med miljögiftsprovtagning, samla provtagningsdata och göra den tillgänglig för de kommuner, vattenvårdsförbund och myndigheter som planerar övervakning och behöver underlag för att kunna göra rätt åtgärder.


Läs mer om projektet

Nyhet: Nya mätningar visar: Halterna av PFAS ligger över riktvärdet i sörmländska vatten och fisk (12 juni 2023)

Nyhet: Botkyrka tar fram kostråd för fisk efter PFAS-undersökningar i sjöar (23 maj 2023)

Storymap: PFAS i Stockholm

StorymapPFAS i ytvatten – Örebro län

Lärdomar och resultat: Länsstyrelsen spårar källor till PFAS i Botkyrkas vatten (30 september 2022)

Nyhet: Rich Waters-arbete viktigt underlag i ny kartläggning av påverkanskällor till PFAS (15 september 2022)

Lärdomar och resultat: Höga halter PFAS i Stockholms sjöar och vattendrag (5 maj 2022)

Nyhet: Omfattande undersökning av läkemedelsrester i Mälarens vatten (13 maj 2020)

Nyhet: Bättre samverkan kring undersökningar av miljögifter (7 december 2018)

Nyhet: Enkät för bättre kunskap om miljögifter i vatten (3 september 2018)

Nyhet: Stor kartläggning av miljögifter i Mälarens bottnar (31 oktober 2017)

Lärdomar och resultat: Åtgärder kan behövas mot giftiga ämnen i Stockholms ytvatten

Lärdomar och resultat: Fortsatt höga halter av miljögiftet TBT i Mälarens bottnar

Publikation: Metaller och organiska föroreningar i sediment från Mälaren


Medverkande parter

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Örebro län

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Mälarens vattenvårdsförbund

Stockholms stad

En man med vit mössa med logotyperna för LIFE IP Rich Waters på, och ljusgrå luvtröja.

Kontaktperson

Herman Carr, Länsstyrelsen i Stockholms län