Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket

En traktor som plöjer på en åker en vårdag.

Jordbruksverket driver tillsammans med vattenmyndigheterna i Västerhavet, Södra Östersjön och Norra Östersjön samt LRF ett delprojekt inom projektet LIFE IP Rich Waters.

Delprojektet syftar till att utvärdera olika styrmedel för åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status enligt vattendirektivet. Våra analyser utgår från de behov av åtgärder som vattenmyndigheterna har beskrivit. Det rör sig inom delprojektet om åtgärds- och styrmedelsanalyser. Mängden åtgärder behöver öka för att minska läckaget av kväve och fosfor från jordbruket, till exempel, våtmarker och skyddszoner.

Delprojektet arbetar också med en konsekvensanalys av åtgärderna kopplade till olika styrmedel. Inledningsvis publicerades en rapport om effekter av olika åtgärder mot fosforförluster.


Läs mer om projektet

Publikation: Intervjustudie bland lantbrukare i avrinningsområdet till Yngaren om åtgärder för att minska näringsläckaget

Lärdom och resultat: Åtgärder mot näringsläckage för bättre vatten – så tycker några lantbrukare

Lärdomar och resultat: Nya rapporter om vad som krävs för att näringsläckaget från jordbruket ska minska

Publikation: Konsekvensanalys av val av styrmedel för att minska näringsläckaget från jordbruket

Publikation: Analys av styrmedel och åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket

Lärdomar och resultat: Effekter av åtgärder mot läckage av fosfor och kväve

Publikation: Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme


Medverkande parter

Jordbruksverket

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Länsstyrelsen i Kalmar län (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt)

Länsstyrelsen i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt)

En kvinna med halvlångt brunt hår, glasögon och mönstrad kofta.

Kontaktperson

Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket​