Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket

En traktor som plöjer på en åker en vårdag.

Jordbruksverket driver tillsammans med vattenmyndigheterna i Västerhavet, Södra Östersjön och Norra Östersjön samt LRF ett delprojekt för att utvärdera olika styrmedel för åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status enligt vattendirektivet. Analyserna utgår från de behov av åtgärder som vattenmyndigheterna har beskrivit. Mängden åtgärder, till exempel våtmarker och skyddszoner, behöver öka för att minska läckaget av kväve och fosfor från jordbruket.

Inom delprojektet har man också gjort en konsekvensanalys av åtgärderna kopplade till olika styrmedel. 


Läs mer om projektet

Publikation: Intervjustudie bland lantbrukare i avrinningsområdet till Yngaren om åtgärder för att minska näringsläckaget

Lärdom och resultat: Åtgärder mot näringsläckage för bättre vatten – så tycker några lantbrukare

Lärdomar och resultat: Nya rapporter om vad som krävs för att näringsläckaget från jordbruket ska minska

Publikation: Konsekvensanalys av val av styrmedel för att minska näringsläckaget från jordbruket

Publikation: Analys av styrmedel och åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket

Lärdomar och resultat: Effekter av åtgärder mot läckage av fosfor och kväve

Publikation: Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme


Medverkande parter

Jordbruksverket

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Länsstyrelsen i Kalmar län (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt)

Länsstyrelsen i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt)

En kvinna med halvlångt brunt hår, glasögon och mönstrad kofta.

Kontaktperson

Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket​