Rätt åtgärd på rätt plats

En man håller i en sensor vid ett vattendrag.

Genom att utveckla kartor och modeller tar Sveriges Lantbruksuniversitet fram underlag för att hitta de bäst lämpade platserna för åtgärder som minskar näringsläckaget från jordbruket. I en så kallad Storymap hittar du data och visualiseringar av lokala förhållanden. Här finns kartor och data för Mälaren och Hjälmaren och ett antal mindre sjöar (Norrströms huvudavrinningsområde). Till kartorna finns korta beskrivningar och förslag på hur materialet kan användas för att diskutera och planera åtgärder – till exempel tillsammans med markägare.

Här hittar du Storymap Rätt åtgärd på rätt plats – Stöd och data för att minska näringsläckage från jordbruksmark

I delprojektet används också sensorer för att följa upp effekten av åtgärderna. Resultaten kan bland annat användas i dialoger med markägare om hur de kan minska sina näringsutsläpp. Inom projektet har sensorer placerats ut i Hågaån, Julmyrabäcken och Kilaån för att kontinuerligt mäta bland annat grumligheten i vattnet (så kallad turbiditet). Informationen används sedan för att uppskatta effekterna av de åtgärder som Rich Waters genomför i dessa områden.


Läs mer om projektet

Storymap: Stöd och data för att minska näringsläckage från jordbruksmark

Lärdomar och resultat: Flera användningsområden för sensordata i vattenförvaltningen  (8 juni 2023)

Publikation: Högfrekvent data i modellering – användning, utmaningar och nytta vid modellering av flöde- och vattenkemi (8 juni 2023)

Lärdomar och resultat: Kartor och modeller ger stöd i åtgärdsarbetet  (24 november 2022)

Lärdomar och resultat: Sensorer ett bra komplement i miljöövervakningen (23 september 2019)

Publikation: Sensorer för vattenkvalitet i miljöövervakning av vattendrag (21 november 2019)


Medverkande parter

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

En man med kort grått hår, skäggstubb och blå- och vitrandig skjorta.

Kontaktperson

Jens Fölster, Sveriges lantbruksuniversitet SLU