Nya rapporter om vad som krävs för att näringsläckaget från jordbruket ska minska

Flera kor står i en hage och tittar rakt in i kameran.

Målet är att god ekologisk status ska uppnås i våra vatten.

Jordbruket påverkar våra vatten i stor utsträckning med övergödning som den främsta utmaningen. För att de uppsatta målen i vattendirektivet ska kunna nås behöver förlusterna av näringsämnen från odlingen minska. Det finns stora samhällsekonomiska värden kopplat till detta, men det krävs fler frivilliga styrmedel, större satsningar på rådgivning och information och ökade möjligheter att samarbeta inom ett avrinningsområde för att fler åtgärder ska genomföras. Det är några slutsatser som nu presenteras i två rapporter från LIFE IP Rich Waters.

Det är Jordbruksverket, vattenmyndigheterna i Västerhavet, Södra Östersjön och Norra Östersjön och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som samarbetar inom delprojektet Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket. Nu har gruppen presenterat två nya rapporter:

Fler åtgärder behövs på fler platser än idag

I den första rapporten beskriver projektgruppen behovet av åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket. De konstaterar att om målet god ekologisk status enligt vattendirektivet ska gå att nå krävs att fler åtgärder genomförs på fler platser än idag.

En traktor plöjer en åker.
Det finns flera fördelar med att satsa på frivilliga styrmedel.

En slutsats som gruppen gör i sin rapport är att det finns flera fördelar med att fortsätta och utveckla det befintliga systemet med frivilliga styrmedel.

– Att skapa nya tvingande åtgärder innebär stora kostnader för jordbruket. Dessutom tror vi att acceptansen för tvingande åtgärder förmodligen är låg bland lantbrukare och eventuellt även bland beslutsfattare, säger Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket.

Men, menar projektgruppen, ska en fortsättning ske med frivilliga styrmedel behövs satsningar göras, både på rådgivning och information.

– Vi ser tydligt att de lokala och nationella informations- och rådgivningssatsningar som finns som Greppa Näringen och LEVA, och de samarbetsprojekt som pågår verkligen gör att det sker positiva förändringar i jordbruket. Det är viktigt att de fortsätter och att de utvecklas framöver, säger Markus Hoffman, LRF.

För att fler åtgärder ska göras i jordbruket ser gruppen också ett behov av att bra förutsättningar skapas för att kunna jobba inom ett enskilt avrinningsområde.

Frivilliga styrmedel är den bästa vägen framåt

I rapport nummer två har projektgruppen analyserat konsekvenserna av två olika styrmedelsscenarier för att genomföra åtgärder:

  1. ett frivilligt scenario där befintliga stöd och ersättningar för åtgärder utökas.
  2. ett scenario med tvingande styrmedel där åtgärder genomförs genom lagstiftning.

Rapporten visar tydligt att det finns stora samhällsekonomiska värden kopplat till förbättring av vattenkvaliteten och att det därför är samhällsekonomiskt motiverat att genomföra åtgärder. Rapportförfattarnas slutsats är att scenario 1 med frivilliga styrmedel är den bästa vägen framåt.

– Att genomföra den föreslagna åtgärdsmängden genom tvingande styrmedel kommer medföra stora  kostnader för jordbruket då sektorn kommer bära hela kostnaden för åtgärderna. Vår rapport visar att tvingande styrmedel medför två gånger så stora kostnader för jordbruket jämfört med scenariot med frivilliga styrmedel, säger Daniel Smith, vattenmyndigheten i Södra Östersjön.

Viktigt underlag för det nya åtgärdsprogrammet

Den åtgärdsanalys som har genomförts inom Rich Waters-delprojektet har varit ett viktigt underlag för vattenmyndigheternas arbete med nu gällande miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2021-2027. Analysen har tillfört ett unikt underlag för att bedöma i vilken omfattning som det kommer att behövas olika fysiska åtgärder inom jordbruket men också information om kostnaderna för att genomföra dessa åtgärder.

Det arbete som genomförts har också varit ett underlag för Jordbruksverkets förberedande arbete avseende den gemensamma jordbrukspolitiken 2021-2027.


Läs mer

Rapporten Analys av styrmedel och åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket

Rapporten Konsekvensanalys av val av styrmedel för att minska näringsläckaget från jordbruket

Om delprojektet Analys av styrmedel för åtgärder inom jordbruket

Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2022-2027