Stort behov av ett nationellt kompetenscentrum för vattenvård

Hur skulle arbetet med åtgärder och restaurering i vattenmiljöer kunna samordnas bättre? Idag ligger ansvaret på en rad aktörer – myndigheter, kommuner, organisationer och privata markägare och det finns få forum för gemensam kunskap och lärande. Under våren 2023 deltog LIFE IP Rich Waters i arbetet med en förstudie för att utreda förutsättningarna för att skapa ett Nationellt kompetenscenter för vattenvård. Nu finns resultatet och slutsatserna samlade i en rapport, och resultatet är tydligt – behovet av en gemensam plattform är stort.

Det är medarbetare från Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, Naturskyddsföreningen och Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund som tillsammans med LIFE IP Rich Waters har utgjort arbetsgruppen för förstudien. Arbetsgruppen har analyserat olika typer av förutsättningar för ett Nationellt kompetenscenter för vattenvård och tagit in synpunkter och idéer från berörda aktörer. Intresset att vara med och bidra har varit stort.

– De resultat som vi presenterar bygger på kunskap som vi har fått in från en referensgrupp bestående av cirka 100 personer. De kommer från nationella och regionala myndigheter, kommuner, konsultbolag och vattenvårdsorganisationer från hela landet och företräder därför sakfrågorna på ett bra sätt, berättar Kristina Johansson, som representerat LIFE IP Rich Waters i förstudien.

Det framgår tydligt att behovet är stort att etablera ett nationellt kompetenscenter för vattenvård. Referensgruppen efterfrågar bland annat en neutral plattform och ett nätverk för dialog, kunskapsutbyte, möten och rådgivning, vilket saknas i dag.

– En annan aspekt som kommit fram är att ett center bör ha ett underifrån-perspektiv, bygga på delaktighet och att det särskilt bör arbeta med att fånga upp de lokala och regionala behoven och sedan föra dessa vidare till den nationella nivån, fortsätter Kristina Johansson.

Erfarenheter från andra länder

Arbetsgruppen har också samlat in erfarenheter från nationella kompetenscenter som arbetar med restaurering och vattenvård i andra länder, både inom EU och i andra delar av världen.  

– Deras synpunkter om möjligheter och svårigheter med att bygga och driva kompetenscentrum kan ge oss ett viktigt stöd och inspiration vid skapande av ett nationellt svenskt kompetenscenter. Flera av dessa ingår i den internationella organisationen The European Centre for River Restoration (ECRR), dit även ett eventuellt svenskt kompetenscenter skulle kunna kopplas, säger Kristina Johansson.

Rapporten med bilagor kan laddas ner på Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbunds webbplats. Rapportens innehåll kommer också att presenteras på Vattendagarna i Hässleholm 3-5 oktober. 

– För att ett nationellt kompetenscentrum ska bli verklighet kommer det att krävas mycket tid, samverkan och förankring. Vår förhoppning är att många tar del av rapporten och att vi tillsammans kan verka för att skapa ett intresse och goda förutsättningar för ett framtida kompetenscentrum, avslutar Kristina Johansson.  

Läs rapporten Förstudie för Nationellt kompetenscenter för vattenvård

The European Centre for River Restoration, ECRR