Ny kunskap om kulturmiljöer värdefull i arbetet med fria vandringsvägar för fisk

Ett gammalt kvarnhjul i en porlande bäck.

Vattenhjulet med dammen och kraftverket i bakgrunden vid Virå. Foto: Anna Ulfhielm

I områdena kring Trosaån och Kilaån är behovet stort av att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som det finns många värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Södermanlands län har därför tagit fram översiktliga inventeringar av kulturhistoriska miljöer för dessa två områden. – Vi hoppas att underlaget kommer att öka kunskapen om vilka åtgärder som går att göra för att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som vi bevarar kulturmiljöer, säger Jonas Berglind, temasamordnare inom LIFE IP Rich Waters.

Det arbete som har gjorts är en översiktlig inventering och för att få fram kompletta kunskapsunderlag om kulturmiljön i områdena krävs fortsatta studier. Men Jonas Berglind ser att underlaget kommer att vara värdefullt redan nu.

– Ja, den här översikten kommer inte bara vara till nytta för vårt och andras fortsatta arbete med att åtgärda vandringshinder utan även när det gäller arbeten i samband med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP), avslutar Jonas Berglind.

Stora moderna bruk och kvarnar från 1300-talet

– Vår prioritering har legat på lämningar efter äldre bruksmiljöer, kvarnar och sågar. Resultatet blev att vi kunde markera 31 kulturhistoriska intressanta områden kring Kilaån medan det kring Trosåan är 27 stycken, berättar Anna Ulfhielm, arkeolog på Almunga AB som har utfört inventeringen.

Översikten ger en tydlig bild av områden som historiskt var betydelsefulla för trakten. I skogsområdet Kolmården i Kilaåns avrinningsområde har Stavsjö bruk, Virå bruk och Ålberga bruk legat och alla tre bruk hade egna kvarnar och sågar som byggdes under 1600-talet.

I Trosaåns avrinningsområde strax söder om Åkers styckebruk har Skeppsta bruk legat med en masugn från 1500-talet. Ytterligare tre hyttor, Hulta, Nerhyttan och Öllösa, fanns i trakterna under 1600-talet. Söder om Gnesta anlades Ehrendals bruk år 1692 med en masugn och med för den tiden mycket moderna verkstäder och borrvindar.

– Inventeringen visar också att det kring Trosaån har funnits elva sågar och 15 kvarnar och kring Kilaån nio sågar och elva kvarnar. Det finns skriftliga belägg ända från 1300-talet för några av dem, berättar Anna Ulfhielm.

Fältdag i Kiladalen 9 juni

Den 9 juni bjuder LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Södermanland in till en fältvandring i Kiladalen om kulturmiljöer i vatten. Anna Ulfhielm är med under dagen och berättar om aspekter och avvägningar inom inventeringen.

– Vi kommer att besöka och diskutera kulturmiljöer i vatten vid Virå, Åbo-ravinen och Stavsjö. Vi ser fram emot en heldag där vi ses i fält, tittar, pratar och diskuterar, säger Jonas Berglind.


Läs mer!

Anmäl dig till fältdagen 9 juni

Rapporten Kilaåns avrinningsområde – en kulturhistorisk inventering

Rapporten Trosaåns avrinningsområde – en kulturhistorisk inventering

Om delprojektet Strategi för fria vandringsvägar