Helhetsgrepp om miljön med vattenvårdsplanering på hästgårdar

Bilden föreställer två bruna hästar i en hage.

Hästhållning skiljer sig på många sätt från ett traditionellt lantbruk. Därför har LIFE IP Rich Waters tagit fram en specifik metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar. Metoden vänder sig till rådgivare och hästhållare som vill ta ett helhetsgrepp om miljön och minska risken för näringsläckage till sjöar, vattendrag och kustvatten.

En vattenvårdplan på gårdsnivå tar ett helhetsgrepp på flödet av fosfor inom en enskild gård, genom att identifiera och beskriva var det finns stor risk för näringsläckage.

– När det gäller hästgårdar finns ofta en typisk gårdsbild med mindre rasthagar, förklarar Emma Lennmo, projektledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Vattenvårdsplanen pekar ut områden med risk för näringsläckage och föreslår konkreta åtgärder för att få bukt med problemen. Till exempel blir rasthagar och vinterhagar lätt upptrampade och leriga under stora delar av året. Näringen i spillningen följer sedan med regn- och smältvatten och kan bidra till övergödning om den hamnar i vattendrag eller sjöar.

Prioritera åtgärder

Den metod för vattenvårdsplanering på hästgårdar som nu har tagits fram inom LIFE IP Rich Waters vänder sig främst till rådgivare, som tillsammans med hästhållaren gör en översyn av gården och de risker som finns för näringsläckage. Målet är bland annat att hästhållare ska få bättre kunskap om hur deras gårdar och verksamhet påverkar vattenmiljön. Men framför allt handlar det om att kunna identifiera och prioritera bland lämpliga åtgärder. Det kan till exempel handla om att förbättra dräneringen, flytta utfodringsplatser eller att se till att ha en skyddszon av växlighet mellan hage och vattendrag.

– Många åtgärder går det sedan att söka bidrag för. En vattenvårdsplan är en bra grund för en LOVA-ansökan, säger Emma Lennmo.

Viktigt med underhåll

Metoden bygger på ett antal pilotprojekt där hästgårdar och ridskolor fått stöd med vattenvårdsplanering inom ramen för projektet. Utvärderingar och erfarenheter från de konsulter och hästhållare som deltagit i projektet har gett värdefulla insikter, förklarar Emma Lennmo.

– Bland annat har vi sett hur viktigt det är att redan från början ha en plan för underhåll av åtgärderna. Det räcker inte att mocka hagarna en gång, det måste göras kontinuerligt. Och diken och dräneringssystem måste underhållas.

Arbetet har också gjorts i nära samarbete med andra aktörer inom LIFE IP Rich Waters och i synnerhet det närliggande arbetet med vattenvårdsplanering på gårds- och avrinningsområdesnivå.

Bild av två publikationer med hästar på omslaget.
Till metoddokumentet finns ett exempel på hur en färdig vattenvårdsplan kan se ut.

Mer om vattenvårdsplanering på hästgårdar

Läs Vattenvårdsplanering för hästgårdar – arbetsmetod för rådgivare

Läs Vattenvårdsplan för hästgårdar – Exempel ”Hästens ridklubb”

Inom LIFE IP Rich Waters har Julmyra Horse Center i Heby kommun genomfört en rad sådana åtgärder. Mer information och tips finns samlade här.

Läs också om Lurbo ridklubbs arbete med åtgärder efter vattenplanering på ridskoleområdet.