Lärdomar och resultat

Lärdomar och resultat

Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Ny rapport om fria vandringsvägar för fisk: Mycket har gjorts men arbete kvarstår

2009 gjordes en utredning om fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag. I slutrapporten presenterades förslag till åtgärder för alla vandringshinder i området och hur de skulle prioriteras. Nu har en ny inventering gjorts och en uppföljande rapport är klar. – Syftet är att uppdatera vad som gjorts, bland annat med fokus på den rödlistade aspen, och vad som är

En grupp människor på en bro som tittar ut över en vattenspegel.

Guide till fältvandringar för gemensamma lösningar kring fria vandringsvägar och kulturmiljöer i vatten

Hur kan fria vandringsvägar för fisk förenas med bevarade kulturmiljöer? Den frågan hamnar ofta i fokus i diskussioner kring åtgärder av vandringshinder. Inom LIFE IP Rich Waters har länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland arrangerat en serie fältvandringar vid kulturmiljöer i vatten för att underlätta dialog kring lösningar. Nu har vi sammanställt lärdomar och erfarenheter i en ny guide. I november

Ett gammalt kvarnhjul i en porlande bäck.

Ny kunskap om kulturmiljöer värdefull i arbetet med fria vandringsvägar för fisk

Vattenhjulet med dammen och kraftverket i bakgrunden vid Virå. Foto: Anna Ulfhielm I områdena kring Trosaån och Kilaån är behovet stort av att skapa fria vandringsvägar för fisk samtidigt som det finns många värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Södermanlands län har därför tagit fram översiktliga inventeringar av kulturhistoriska miljöer för dessa två områden. – Vi hoppas att underlaget kommer att öka

En man intervjuar en kvinna med en mikrofon.

Västerås stad: Tidig, öppen och konkret kommunikation är framgångsfaktorer

Ulf Palm och Susanna Hansen vid invigningen av faunapassagen i centrala Västerås. I det senaste digitala samtalet som LIFE IP Rich Waters arrangerade var fokus på kommunikation. Rosita Ericsson, kommunikationsansvarig för LIFE IP Rich Waters pratade med Susanna Hansen, vattensamordnare, och Ulf Palm, kommunikationsansvarig, om hur de har arbetat med en tidig och öppen kommunikation kring vattensatsningar i Västerås.  

Damm med fallande vatten i stadsmiljö.

Fiskvägar i stadsmiljö – erfarenheter och inspiration i ny utvärdering

Fiskvägen vid Slussen i Örebro är en av de sju fallstudierna i utvärderingen. Foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB Det finns särskilda utmaningar med att anlägga en fiskväg i en stad. Den kanske viktigaste frågan är själva förändringen av stadsbilden, ofta i en miljö som präglas av äldre kulturmiljöer. Vägar, byggnader och kablar nedgrävda i marken begränsar utrymmet. Länsstyrelsen i Örebro län

Ett vattendrag till höger med promenadstråk och en picknickplats till vänster. I bakgrunden syns en röd fabriksbyggnad.

Stor variation i kostnader för att ersätta en damm med en fors

Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? Frågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Nu finns en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort, med en översikt över kostnadsposter och vilka faktorer som spelar in för totalkostnaden.

Picknickmöbel med grillplats bredvid ett vattendrag med stenar. I bakgrunden syns en vägbro och röda hus.

Besök en fiskväg i sommar!

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt pågår ett aktivt arbete för att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk i vattendragen. Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Vi tipsar om 18 åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser.

Faunapassagen vid Turbinbron i vintermiljö.

Fiskvägar – en komplex fråga i stadsmiljö

Många svenska städer har växt fram kring bäckar, åar och älvar, som har varit viktiga för elförsörjning, transporter och andra verksamheter som drivits av vattenkraft. Dammar och kraftverk utgör ofta värdefulla kulturmiljöer som vittnar om stadens historia. Hur kan vi arbeta för att återskapa fria vandringsvägar för fisk i just stadsmiljöer och samtidigt ta hänsyn till andra viktiga samhällsintressen? Konnektivitet,

En man med keps vid ett vattendrag där en grävskopa gräver.

Viktiga frågor för länsstyrelsernas arbete med fria vandringsvägar

Lika behandling, bedömning och arbetsmetoder över länsgränserna, mer samverkan och bättre information och rådgivning till dammägare. Det är de viktigaste frågorna för att komma framåt i arbetet med fria vandringsvägar för fisk, enligt en ny rapport från LIFE IP Rich Waters. De närmaste åren kommer många vandringshinder att åtgärdas runt om i Norra Östersjöns vattendistrikt. Hur ska arbetet på länsstyrelserna

En träbro över ett smalt vattendrag.

Intervjuer om upplevelser av åtgärder vid dammar

Ombyggnader och utrivningar av dammar är ofta nödvändiga för att öppna vandringsmöjligheter för fisk och andra djur som lever i vatten. Samtidigt har många dammar ett kulturhistoriskt värde och deras vattenspeglar är omtyckta inslag i landskapet. Förändringar kan skapa oro och motsättningar. Länsstyrelsen i Örebro län har nu gjort en intervjustudie för att få en tydligare bild av hur åtgärder

Ett vattendrag till höger med promenadstråk och en picknickplats till vänster. I bakgrunden syns en röd fabriksbyggnad.

Stor variation i kostnader för att ersätta en damm med en fors

Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? Frågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Nu finns en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort, med en översikt över kostnadsposter och vilka faktorer som spelar in för totalkostnaden.

Picknickmöbel med grillplats bredvid ett vattendrag med stenar. I bakgrunden syns en vägbro och röda hus.

Besök en fiskväg i sommar!

Inom Norra Östersjöns vattendistrikt pågår ett aktivt arbete för att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk i vattendragen. Fina miljöer för fisken är ofta fina miljöer även för oss människor. Vi tipsar om 18 åtgärdade forsar och fiskvägar för både stadsutflykter och naturupplevelser.