Lärdomar och tips om hur man skapar en hållbar dagvattenhantering från två perspektiv

En blå dataskärm som visar ett digitalt möte.

Ellinor Waldemarson, hållbarhetsstrateg på Halmstads kommun och Helen Wikström, VA-ingenjör på Laholmsbuktens VA AB, har tillsammans lett arbetet med att ta fram riktlinjer för dagvatten för Halmstads kommun. Den 5 april gästade de LIFE IP Rich Waters digitala samtal där de delade med sig av goda råd och lärdomar från arbetet.

I Halmstad har man gjort flera försök att få fram riktlinjer för dagvatten men inte lyckats. Det har funnits klyftor internt och saknats en tydlig politisk riktning. Men för ungefär 1,5 år sedan fick Ellinor Waldemarson från kommunen och Helen Wikström från Laholmsbuktens VA AB i uppdrag att gemensamt påbörja arbetet. Målet var att ta fram riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering där både kommunens och VA-bolagets perspektiv fanns med.

– Eftersom det saknades en tydlig riktning och stöttning från politiken valde vi att börja med att ta oss an kommunens VA-plan istället för de stora riktlinjerna för dagvatten. Genom VA-planen blev det till sist tydligt vad politiken verkligen ville när det gäller kommunens vattenfrågor, berättar Ellinor Waldemarson.

Arbetet med VA-planen tilldelades LOVA-bidrag och när VA-planen var klar fanns det pengar kvar och tanken väcktes om att upphandla konsulter för att åtminstone komma igång med riktlinjerna för dagvatten.

– Vi upphandlade tre konsulter från Ecoloop, Edge och WRS. Vi har själva drivit arbetet, skrivit och producerat allting medan konsulterna verkligen har jobbat där de har behövts, säger Ellinor.

– Konsulterna har varit just det expertstödet vi behövde och de har stöttat oss i frågor där vi själva inte haft kompetens. Arbetssättet att kombinera egna resurser med konsulternas expertis har hjälpt oss framåt i frågorna, fortsätter Helen.

Kunskapshöjande heldagar gav samma målbild och samsyn

En konferens.
Syftet med heldagarna var att stärka kunskaperna kring dagvatten.

Som ett första steg mot riktlinjer för dagvatten arrangerades flera kunskapshöjande heldagar som riktade sig till tjänstepersoner och chefer inom både kommunen och LBVA. Syftet var att stärka kunskaperna kring dagvattenfrågorna men också att få samma målbild och en tydlighet i vad som faktiskt är möjligt att genomföra i kommun som Halmstad.

En del av utbildningarna fokuserade på vad de olika lagstiftningarna säger om dagvatten och var det glappar. Detta var viktigt för att allas perspektiv skulle komma fram och för att alla skulle känna till alla lagstiftningar.

– Ofta kan det vara så att de som till exempel jobbar mycket med plan- och bygglagen (PBL) nästan bara ser just PBL och inte de andra lagstiftningarna. Och den som jobbar med VA har främst lagen om allmänna vattentjänster och miljöinspektörer har miljöbalken närmast. Vi har jobbar mycket med kunskapsdelen kring just det, förklarar Ellinor.

Efter de kunskapshöjande dagarna bildades en gemensam arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från miljö, bygg, gata, park, fastighet, plan, mark och exploatering, LBVA och strategi. Tidigare hade alla olika bild av mål och möjligheter – nu fanns början på en samsyn.

– Vi såg till exempel att kommunen ville ha mer grönska och fler gröna kopplingar mellan parkområden. Ska man skriva riktlinjer för dagvatten underlättar det väsentligt om alla har samma bild över vart vi ska nå, fortsätter Ellinor.

– Sedan är det viktigt att ha tålamod i sådana här processer. Förändringsarbete är inte lätt alla gånger och det tar tid, menar Helen.

Lånat från andra kommuner

I sitt arbete med att skapa riktlinjerna för dagvatten har Ellinor och Helen lånat mycket från andra kommuner och hämtat hem goda exempel. Vi pratar om att det inte är nödvändigt att börja på noll, utan att det är en bra idé att låna exempel från andra kommuner som genomfört liknande projekt.

– De vägledningar som finns från myndigheter känns inte tillräckligt detaljerade för oss och vi upplever att det inte finns rätt stöd för oss att hämta i de dokumenten. När vi väl visste vart vi ville komma med vårt arbete gjorde vi en omvärldsbevakning och det blev lättare att plocka delar från många andra kommuners riktlinjer, förklarar Ellinor.

Flera lärdomar

En lärdom från arbetet är att den politiska förankringen var mycket viktig. Att politikerna visade sin vilja och riktning genom VA-planen, gjorde att även riktlinjerna för dagvatten kunde tas fram.

En pil framåt.
Styrgruppen styrde projektet i rätt riktning.

– En annan lärdom är att vi hade en styrgrupp med VD:n för VA-bolaget och förvaltningschefen för teknik och fastighetskontoret och chef för strategi- och utredningsavdelningen. De har styrt oss i rätt riktning men framförallt har de lyckats belysa vikten av frågor om dagvatten ”på hemmaplan” i sin egen organisation vilket har ökat kunskapen och engagemanget, säger Helen.

Att vara två som jobbar tillsammans med att leda ett sådant här omfattande arbete är också en framgångsfaktor.

– Eftersom vi jobbar på ett VA-bolag och en kommun har jag och Ellinor olika kunskap och olika perspektiv, vilket har varit en bra kombination. Vi har kompletterat varandra och turats om att ”dra” arbetet framåt, berättar Helen.

– Ja, vi har verkligen arbetat tillsammans och haft en tight arbetsgrupp. Det har skapat en stor förståelse för frågorna och gjort arbetet smidigt, fyller Ellinor på. 

Ellinor och Helen har lyckats få med sig folk på resan och sett hur engagemanget har ökat för dagvattenfrågorna. Som avslutning på det digitala samtalet skickade de med ett tips:

– Jobba mycket med implementering, kommunikation och lyssna mycket. Man behöver verkligen se till att det är intressant att vara delaktig i sådana här processer, då blir allt så mycket enklare, avslutar Helen. 

(Riktlinjer för dagvatten kommer att beslutas av den politiska organisationen under hösten 2022 och därefter publiceras den på Halmstad kommuns webbplats.)

Om Helen och Ellinor

Helen Wikström har jobbat i två år som VA-ingenjör på Laholmsbuktens VA AB. Helen har arbetat med vattenrening i olika perspektiv, både som projektledare och utredare.

Ellinor Waldemarson har jobbat nio år i Halmstads kommun, och sedan ett år tillbaka som hållbarhetsstrateg med fokus på VA-frågor. Frågor om vattenkvalitet är hennes ansvar, både inom samhällsplaneringen och åtgärdssamordningen.


Tips!

Många kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram vattendokument som är styrande och/eller stödjande för hur vattenarbetet ska bedrivas i kommunen. På vattenplanering.se finns en sammanställning över vilka kommuner inom vattendistrikt som tagit fram vilka typer av vattendokument.

Kommunala vattendokument – Strategisk kommunal vattenplanering

Läs mer!

Om LIFE IP Rich Waters tema vattenplanering

Digitalt samtal 28 april: Kommunicera om vatten – inte så torrt som du tror!

Webbinarium 3 maj: Sammanhållen vattenplanering på en kommun