Ta chansen – sök pengar till en vattenvårdsplan i ditt avrinningsområde!

Flera kor står vid ett vattendrag.

Nu finns medel att söka för att ta fram en vattenvårdsplan tillsammans med andra gårdar i din närhet. Det är Jordbruksverket som har avsatt 8 miljoner kronor för stöd till projekt som främjar samarbete och planering av vattenvårdsåtgärder i jordbruket. För att tilldelas medel ska arbetet följa den metod för vattenvårdsplaner i avrinningsområden som är framtaget inom LIFE IP Rich Waters. – Det känns verkligen jättebra att det arbete som vi har lagt ned inom Rich Waters med att ta fram den här metoden bär frukt på det här sättet, säger Mia Sklenar, Länsstyrelsen i Södermanland.

Utgångspunkten i metoden för vattenvårdsplaner är att fysiska åtgärder genomförs på lokal nivå, som på ett lantbruk till exempel.

– Stor vikt läggs vid samarbetet mellan rådgivare och lantbrukare för att identifiera risker för fosforförluster och för att besluta om lämpliga åtgärder. Nära samverkan och dialog är viktiga faktorer och förslag till rätt åtgärd på rätt plats tas fram tillsammans., berättar Mia Sklenar.

Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket, berättar varför man beslutade att göra den här utlysningen.

– Det är många vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status när det gäller övergödning idag. Fler fosforåtgärder behövs på rätt plats på fältet och i landskapet för att vattnet ska nå en bättre kvalitet. Och så handlar det om engagemang och delaktighet på den lokala nivån – det är verkligen en viktig drivkraft som behövs för att åtgärder med syfte att minska växtnäringsförlusterna ska genomföras. Allt detta ryms i Rich Waters metod för vattenvårdsplanering, säger Else-Marie.

För dig som är intresserad av att söka stödet så finns det några saker att hålla koll på:

  • Du behöver ha minst en samarbetspartner för att genomföra åtgärden.
  • Vattenvårdsplanen ska tas fram för ett eller flera avrinningsområden. Ju fler gårdar och samarbetspartners desto bättre.
  • Du behöver jobba på en myndighet, kommun, region, förening, företag eller annan organisation. Du kan med andra ord inte söka som privatperson.
  • Du kan söka stödet fram till den 25 januari 2024.

Om utlysningen Vattenvårdsplaner i avrinningsområden

Här hittar du metoden Vattenvårdsplan för jordbruk inom ett avrinningsområde

Ta del av ett exempel på en vattenvårdsplan: Alsens avrinningsområde

En som arbetat länge med att ta fram vattenvårdsplaner i nära dialog med lantbrukare är Line Strand, Hushållningssällskapet. I en film får vi följa Line Strand när hon besöker fårbonden Tomas Olsson på Norrby gård i Kungsör och hur de tillsammans går igenom grunderna för en vattenvårdsplan.

Tips på ytterligare en utlysning för dig som jobbar med jordbruk!

Jordbruksverket utlyser även 2 miljoner kronor för samarbetsprojekt som främjar samarbete inom området odlingssystem som gynnar markens produktionsförmåga, jordhälsa och kolinlagring i marken.

Om utlysningen Odlingssystem med sikte på god jordhälsa, ökad kolinlagring och god produktionsförmåga