Rätt åtgärd på rätt plats: Kartor och modeller ger stöd i åtgärdsarbetet

Man i gul tröja pekar på en karta på storskärm. Kartans rubrik är Ytavrinning och erosion.

Nu finns ett nytt verktyg för dig som arbetar med att planera åtgärder för att minska näringsläckage från jordbruksmark. Inom LIFE IP Rich Waters har forskare på SLU tagit fram modeller och beräkningar för att underlätta åtgärdsarbetet. Materialet är samlat på en webbsida, en så kallad Storymap, där du själv kan zooma in på ditt område och visualisera vattenvägar i landskapet, erosionsrisker, potential för våtmarker, översvämningsrisker med mera. Kartorna omfattar hela Norrströms avrinningsområde, det vill säga Mälaren, Hjälmaren och ett antal mindre sjöar.

Näringsämnen som läcker från jordbruket bidrar till övergödning av våra sjöar, vattendrag och hav. Vilka åtgärder som krävs, och hur effektiva olika åtgärder är, beror till stor del på de lokala förutsättningarna. Faruk Djodjic, Hampus Markensten och Elin Widén-Nilsson på Institutionen för vatten och miljö, SLU, har nu tagit fram modelleringar och kartor för att underlätta åtgärdsarbetet. Resultaten kan användas av till exempel åtgärdssamordnare, rådgivare, lantbrukare, vattenstrateger och andra som arbetar för bättre vatten på länsstyrelser, kommuner och vattenvårdsförbund.

– Förhoppningen är att det här materialet kan användas i svensk vattenförvaltning och av personer och organisationer som arbetar direkt med åtgärder, säger Faruk Djodjic, som lett projektet på SLU.

Kartorna visar olika visualiseringar av lokala förhållanden. De kan till exempel användas för att: 

  • Synliggöra vattenvägar (diken, dränering, avledning)
  • Bedöma risker för ytavrinning och erosion
  • Se beräknad transport av kväve och fosfor i landskapet
  • Se beräknade våtmarkers potential för att minska övergödningen
  • Identifiera områden som riskerar att drabbas av översvämningar     

Underlag för diskussion

På webbsidan finns kartor och data inom Norrströms huvudavrinningsområde, som omfattar Mälaren, Hjälmaren och ett antal mindre sjöar. Du kan själv zooma in på det område som du är intresserad av, ända ned till gårds- och fältnivå. Till varje karta/modellering finns en kort beskrivning och förslag på hur materialet kan användas för att diskutera och planera åtgärder – till exempel tillsammans med markägare.

– Materialet ska ses som ett underlag för diskussion kring både vilka åtgärder kan vara lämpliga och var de borde placeras. Förhoppningsvis hittar användare även andra sätt att använda kartorna och modellerna, säger Faruk Djodjic.

Gunilla Lindgren, miljöutredare på Länsstyrelsen i Uppsala län, ser flera användningsområden för kartorna:

– Den information man hittar i kartorna underlättar planeringen av åtgärder i vatten otroligt mycket. Det går att identifiera problemområden och till och med placera dem i landskapet med hjälp av kartorna. Det här är till exempel enkelt att använda för vattenstrateger på kommunen när de ska planera och söka bidrag för sina åtgärder. Men det underlättar också för oss på länsstyrelsen som ska bedöma ansökningarna, säger hon.

Ta del av kartmaterialet

Här finns det fullständiga materialet:

Storymap: Rätt åtgärd på rätt plats – Stöd och data för att minska näringsläckage från jordbruksmark

Här kan du få en snabb överblick:


Läs mer om delprojektet Rätt åtgärd på rätt plats