Uppstart – för dig som vill komma igång med strategisk kommunal vattenplanering

En å som rinner genom ett område med mycket växtlighet

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering lanserades 2018 och har redan använts av många kommuner. Nu har handboken reviderats och bilagorna uppdaterats, till exempel med hänsyn till dricksvattendirektivet och de nya kraven på vattentjänstplan. Till den reviderade handboken finns nu också en särskild publikation, Uppstart – att komma igång med strategisk kommunal vattenplanering, som riktar sig till små kommuner.

Små kommuner (< 20 000 invånare) saknar ofta vattenstrateg eller motsvarande som samordnar arbetet för vattendirektivets uppfyllelse – bättre vatten i sjöar, vattendrag och kustvatten. Däremot så finns det flera funktioner som kan arbeta med vatten på olika sätt, miljöchef/-inspektör, kommunekolog, VA-chef/ingenjör, stadsplanerare eller utredare.

Utgångspunkten är att det måste vara enkelt att komma igång med ett sammanhållet vattenarbete. ”Uppstart” ger konkreta exempel, tips och mallar för en arbetsgång som bedöms kräva så lite som 120–240 arbetstimmar för samordning och för att ta fram beskrivning av arbetet med vattenförvaltning, en grov bild av vattenstatus och de mest prioriterade åtgärdsbehoven i er kommun.

Tips för att komma igång

Andreas Sävenstrand, från LIFE IP Rich Waters projektledning, har tagit hjälp av en rad mindre kommuner i arbetet med ”Uppstart” Han tycker att en rimlig startpunkt är att ge förvaltningen ett uppdrag att föreslå en organisering av kommunens vattenarbete.

– Förvaltningen kan då med fördel utgå från Handbok för kommunal vattenplanering och särskilt dokumentet ”Uppstart”, säger han.

Han ger ytterligare tre rekommendationer för att komma igång med arbetet med vattenplanering i en mindre kommun:

  1. Utse en eller flera vattenpolitiker och använd de utbildningar som finns
  2. Se till att arbetet är finansierat, med projektmedel och/eller egna medel. Knyta medlen till en handlingsplan eller liknande för att få kraft i arbetet.
  3. Samverka med grannkommuner i samma avrinningsområde. Det ger en styrka att kunna dela resurser eller söka gemensamma projekt.

Varför kommunal vattenplanering?

Bra vatten är en oerhört viktig resurs på många sätt. Utöver de självklara värdena av hälsosamt dricksvatten, goda förutsättningar för fisk och annat liv samt de lagkrav som följer av bland annat vattendirektivet så bidrar det till kommunens attraktionskraft på flera sätt. Bra vatten stärker turism och rekreationsmöjligheter, ger förutsättningar för djurhållning, bevattning av grödor och tillgång på processvatten. Det kan också påverka fastighetsvärden och folkhälsa. Att ta vara på alla möjligheter kräver ett helhetsgrepp som handboken hjälper till med.

Läs eller ladda ned Handboken strategisk kommunal vattenplanering

Läs eller ladda ned Uppstart – att komma igång med kommunal vattenplanering

Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län, inom ramen för LIFE IP Rich Waters.