Projekt med båtbottentvätt har skapat engagemang för miljöfrågor

En båtbottentvätt där en vit båt får sin botten tvättad av en stor gul borste.

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Inom ett av delprojekten i LIFE IP Rich Waters har Västerås stad anlagt en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen. En båtbottentvätt ger båtägarna ett bra alternativ till att måla båtbotten med giftig färg. Målet är att minska utsläppen av föroreningar och på så sätt – i det långa loppet – skapa en bättre vattenkvalitet i Mälaren. Nu har delprojektet sammanfattat sitt arbete i en resultatrapport där de delar med sig av sina lärdomar om allt från de inledande förberedelserna till sätt att följa upp resultatet. Karin Spets, friluftsstrateg på Västerås stad, berättar mer.

En vit båt åker in mellan två bryggor.
Tvätten ligger i Kraftverkshamnen i Västerås.

Önskemålet om att få en båtbottentvätt på plats i Västerås kom först från båtägare och båtklubbar. Detta skedde i samband med att Västerås stad samlade in synpunkter till en handlingsplan för fritidsbåtsverksamhet.

– Vi fick in en massa information från båtägare och klubbar vilket gav oss ett bra underlag för vår upphandling och för på vilken plats vi skulle placera själva tvätten. En tydlig lärdom är att det är viktigt med bra samverkan och tidig kommunikation med den grupp som ska använda tvätten, berättar Karin Spets.

I förberedelsefasen gjordes även studiebesök hos andra kommuner, vilket gav ny kunskap om hur en anläggning fungerar och vilka krav man behöver ställa.

Viktigt att se över driftformen

När frågan om vem som skulle driva tvätten kom upp beslöt Västerås stad att båtbottentvätten skulle skötas i egen regi av staden de första tre åren. Detta då kommunen har egen driftpersonal för hamnarna för fritidsbåtarna.

– Det har fungerat relativt bra med vår egen personal men vi håller på att handla upp så att en privat entreprenör ska sköta den i framtiden. Eftersom vår personal inte arbetar helger eller kvällar blir öppettiderna för tvätten begränsade, något som många användare tyckte var negativt. Vi ser det som en viktig lärdom att man verkligen noga ser över driftformen. Ett annat viktigt medskick är att bokning och betalning måste vara smidig och användarvänlig – gärna helt automatisk genom digitala bokningssystem, fortsätter Karin.

Västerås stad har också beslutat att endast båtar får tvättas som antingen är omålade eller har intyg på att de har giftfri båtbotten.

Mervärde – men inte ekonomiskt

Tvätten är finanseriad av avgifterna för båtplatser. Målet är dock inte att denna investering ska löna sig. Även om en extern entreprenör ska sköta tvätten är det även fortsättningsvis Västerås stad som bestämmer avgifterna, detta för att det inte blir för dyrt och färre då tvättar sin båt.

– Vi ser det som ett mervärde för våra båtägare och som en del i ett större miljöarbete. Ett annat mervärde är också att en hamn stärker sin attraktivitet genom att tydligt arbeta aktivt för en bättre vattenkvalitet i Mälaren, säger Karin Spets.

Uppföljning på flera sätt

Västerås stad har följt upp sitt arbete på flera sätt, bland annat genom att föra statistik över antalet användningar av båtbottentvätten. Under den första säsongen sommaren 2020 användes tvätten 150 gånger, under sommaren 2021 var siffran ungefär samma.

– Vi skickade också ut en enkät där vi bland annat ställde frågor om respondenterna har kunskap om miljöproblemen i Mälaren, om de känner till att tvätten fanns, om de har använt den och om de inte har det – varför.

I enkäten kom det bland annat fram synpunkter på att informationen vid själva tvätten upplevs som bristfällig och att priset för att använda tvätten är för hög.

Försäljningen av giftfri färg ökar i Mälarområdet.

– Vi går nu igenom alla enkätsvar och utifrån det som kommit in planerar vi olika insatser för göra förbättringar. Vi är så tacksamma att många valde att besvara våra frågor och att vi får in den här värdefulla återkopplingen, säger Karin Spets.

En annan form av uppföljning är att staden har granskat försäljningsstatistik av giftiga båtbottenfärger för att se om det skett en förändring av inköpsmönstret hos båtägare kring Mälaren.

– Granskningen visar att försäljningen av giftig färg har minskat medan försäljningen av giftfri färg har ökat vilket vi självklart ser som något positivt.

Fler effekter: ökad kunskap och stärkt engagemang

Arbetet med båtbottentvätten har bidragit till en ökad kunskap och ett stärkt engagemang för att få bort giftiga båtbottenfärger i Mälaren.

– Vi har bland annat fått politikerna att ta beslut om gränsvärden för giftig båtbotten och om att det endast ska få finnas plats för båtar med giftfri båtbotten i de nya fritidsbåtshamnarna. Flera av båtklubbarna i vårt område har också startat ett eget arbete med att ta bort giftig färg. Ofta sker det med stöd av LOVA-medel. Vi ser också att det är fler och fler båtföretag som väljer en mer miljömässig inriktning på sin verksamhet, fortsätter Karin.

Intresset från kringliggande kommuner runt Mälaren är stort och har lett till att ett nytt kunskapsnätverk har startats av Stockholms stad och Mälarens vattenvårdsförbund. Målet är att det ska bli en plattform för kommunernas gemensamma arbete och bidra till samsyn kring frågor som rör giftig båtbottenfärg.

Större möjligheter för friluftsliv och rekreation

Karin Spets ser båtbottentvätten som en av många viktiga delar i det långsiktiga arbetet för att skapa en bättre vattenkvalitet i Mälaren. Och det är inte bara Mälaren som mår bra av en bättre vattenkvalitet.

– En frisk Mälaren skulle också bidra till bättre friluftsvärden och större möjligheter för olika typer av rekreation för oss som lever och verkar runt sjön, avslutar Karin Spets.

En blå badrock en blå keps ligger på en gräsmatta vid en sjö.
En frisk Mälaren skapar fler möjligheter för rekreation och fritid.

Läs mer!

Läs rapporten Resultat från installation av båtbottentvätt i Västerås

Om delprojektet Minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Om båtbottentvätten på Västerås stads webbplats