Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Många personer står samlade vid ett vattendrag.

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en ny utvärdering som har gjorts inom LIFE IP Rich Waters.

Det arbete som sker inom LIFE IP Rich Waters syftar till att förbättra miljön i de vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Men enligt utvärderingen har det arbete som hittills gjorts inom projektet även lett till positiva effekter när det gäller både sociala och ekonomiska aspekter.

– Det här ger oss fler argument för att satsa på vattenåtgärder, även om de ibland kan uppfattas som väldigt dyra. Förutom bättre vattenmiljö får vi också många andra positiva effekter ”på köpet”, säger Lova Lind, ansvarig för resultatuppföljning inom LIFE IP Rich Waters.

Det är konsultfirman Tyréns AB som, på uppdrag av LIFE IP Rich Waters, har tagit fram en metod för och utvärderat sociala och ekonomiska effekter av åtta delprojekt med fysiska åtgärder. De delprojekt som utvärderats är:

 • Minskat näringsläckage från hästgårdar – Julmyra Horse Center
 • Multifunktionell vattenpark i Västerås
 • Multifunktionell vattenpark i Uppsala
 • Faunapassagen vid Slottsbron i Västerås
 • Faunapassage vid Rällsälv vattenkraftverk
 • Faunapassage vid Östtuna vattenkraftverk
 • Aluminiumfällning i Norrviken
 • Båttvätt i Västerås – minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren

I rapporten har följande sociala och ekonomiska effekter utvärderats:

 • Sysselsättningseffekter
 • Affärs- och branschutveckling, inklusive profilering/marknadsföring
 • Besparingar och ekonomisk resiliens
 • Hälsa och välmående
 • Lokalt kapacitetsbyggande
 • Deltagande av huvudsakliga målgrupper
 • Jämlikhet, jämställdhet och integration

Ökad sysselsättning och stärkt lokal arbetsmarknad

Utvärderingen visar att de åtta delprojekten har sysselsatt 53 helårstjänster under tiden 2017–2021, vilket innebär i genomsnitt 10 personer på årsbasis.

– Vi ser att den största delen av sysselsättningen handlar om lokala entreprenörer som arbetat med fysiska åtgärder i vattenmiljön. Därför kan vi glädjande nog dra slutsatsen att våra delprojekt har stimulerat den lokala arbetsmarknaden, säger Lova Lind.

Positiva effekter på människors välmående och hälsa

Det är också tydligt att åtgärderna har lett till ökade rekreationsvärden, vilket i sig innebär positiva effekter på människors välmående och hälsa. Flera av de utvärderade delprojektet har haft tillgänglighet och ”besöksvänlighet” i åtanke vid utformningen av åtgärderna. De två vattenparkerna är goda exempel på hur vattenvårdande åtgärder även kan bidra till flera rekreativa värden. Även det arbete som gjorts för att minska övergödningen i Norrviken har haft tydliga positiva effekter på människors hälsa och välmående och inte bara på vattnets kvalitet.

– Vi ser att värdet av att förbättra vattenkvaliteten i en sjö som Norrviken, som är en uppskattad badsjö i ett tätbebyggt område, ofta är förknippat med stora samhällsekonomiska värden, förklarar Lova Lind.

Tydligare profilering och marknadsföring

Flera av de medverkande ser också att de har stor nytta av projektens resultat i sin profilering och marknadsföring av sitt hållbarhetsarbete. Delprojekten har kunnat kommunicera det arbete som de genomfört inom Rich Waters och använda det som konkreta exempel på vad miljö- och vattenvårdsarbete faktiskt handlar om. Detta kan skapa större förståelse och motivation för liknande satsningar i framtiden och underlätta en beslutsprocess kring liknande frågor på en kommun till exempel.

Användbar metod

Ett av målen har varit att arbeta fram en användbar metod för att kunna mäta och utvärdera just sociala och ekonomiska effekter, något som Lova Lind tycker att man har lyckats med.

– Vi hoppas och tror att vår metod kan vara användbar för till exempel kommuner. Genom en sådan här utvärdering kan man verkligen visa vilka nyttor som ett miljöprojekt har ur ett större perspektiv. Vi har kunnat påvisa att både människa och samhälle har gynnats av resultaten som kommit från delprojekten inom LIFE IP Rich Waters, avslutar Lova Lind.

Ytterligare en utvärdering kommer att genomföras i slutet av projekttiden och då omfatta fler delprojekt.


Läs mer

Rapporten Utvärdering av sociala och ekonomiska effekter av Rich Waters delprojekt

Minskat näringsläckage från hästgårdar – Julmyra Horse Center

Multifunktionell vattenpark i Västerås

Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Faunapassagen vid Slottsbron i Västerås

Faunapassage vid Rällsälv vattenkraftverk

Faunapassage vid Östtuna vattenkraftverk

Aluminiumfällning i Norrviken

Båttvätt i Västerås – minskad spridning av giftiga båtbottenfärger i Mälaren