Stor variation i kostnader för att ersätta en damm med en fors

Ett vattendrag till höger med promenadstråk och en picknickplats till vänster. I bakgrunden syns en röd fabriksbyggnad.

Området uppströms Färgeridammen i Hökesån utgör nu ett promenadstråk och parkområde (foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB).

Vad kostar det att ta bort en damm och ersätta den med en fors? Frågan är många gånger avgörande för vilken åtgärd som anses vara lämpligast för att återskapa fria vandringsvägar och viktiga livsmiljöer i ett vattendrag. Nu finns en sammanställning över drygt 40 genomförda åtgärder där dammar tagits bort, med en översikt över kostnadsposter och vilka faktorer som spelar in för totalkostnaden. Prislappen för de undersökta åtgärderna varierar mellan knappt 30 000 och närmare 6 miljoner kronor. Mediankostnaden för de dammar som ingår i analysen hamnar på ungefär 700 000 kronor.

Dammar skapar problem för fisk och andra vattenlevande organismer som är beroende av att vandra. Det finns olika alternativ, men ofta anses att ersätta dammen med en fors, det vill säga en utrivning, vara den bästa och mest kostnadseffektiva åtgärden för att öppna upp fria vandringsvägar och uppnå god ekologisk status i vattendragen.

– Det görs många utrivningar varje år i Sverige men vi följer inte alltid upp hur mycket det egentligen kostat och vad effekten blev, förklarar Jonas Berglind, som är ansvarig för temat konnektivitet inom LIFE IP Rich Waters.

Storleken har betydelse

För att få en bättre översikt över kostnader för utrivningar av dammar har projektet nu tagit fram en ny rapport, som går igenom sammanlagt 41 åtgärder där dammar tagits bort. Hälften av åtgärderna har gjorts i Örebro och Västmanlands län och resterande i områden kring södra Vättern. För varje åtgärd presenteras en beskrivning av dammen, dess ursprungliga syfte, syftet med åtgärden och hur rivningen gick till. Rapporten innehåller också före- och efterbilder. Dessutom finns en redogörelse för den totala kostnaden, uppdelat i olika kostnadsposter, och för hur åtgärden har finansierats. I urvalet finns dammar av olika typer och utföranden. Sammanlagt ger dessa 41 fallstudier en god bild av vad det kostar att ersätta en damm med en forsmiljö eller ett sjöutlopp och vilka faktorer som spelar in för att hålla kostnaderna nere.

Sammanställningen visar att ja, storleken har betydelse – både när det gäller fallhöjd och vattenföring. Det är billigare att ta bort dammar i mindre vattendrag än i större åar och älvar. Men andra faktorer påverkar också kostnaden– till exempel vilken infrastruktur som finns vid dammen och vilka kultur- och rekreationsvärden som ska bevaras. Tillståndsansökan till domstol är ofta en stor kostnadspost. Av de 41 dammarna i studien har 30 rivits efter tillståndsansökan med miljökonsekvensanalys, till en genomsnittlig kostnad på cirka 300 000 kronor.

Rapporten är framtagen av Jönköpings Fiskeribiologi AB. Den är beställd av Länsstyrelsen i Örebro län inom ramen för LIFE IP Rich Waters och ingår i ett större delprojekt för fria vandringsvägar för fisk.

– Det här är värdefull information som gör att myndigheter och dammägare får ett bättre underlag för att fatta välgrundade beslut om åtgärder, säger Jonas Berglind.


Läs mer:

Läs rapporten: Analys av kostnader för kostnader i samband med borttagande av dammar

Se inspelning: Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen i Örebro län, presenterar rapporten på Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering 16-17 november 2021 (YouTube)

Om delprojektet Strategi för fria vandringsvägar