Ny arbetsmetod för dig som rådgivare: Så tar du fram en vattenvårdsplan för jordbruk inom ett avrinningsområde

En man och kvinna står och pratar på ett fält.

Nu finns en ny arbetsmetod som ger dig handfasta tips på hur du kan ta fram en vattenvårdsplan för att minska fosforbelastningen från jordbruket. Metoden riktar sig till dig som arbetar som åtgärdssamordnare, rådgivare eller jobbar med övergödningsfrågor på en vattenorganisation, kommun eller länsstyrelse. – Vi hoppas att vår arbetsmetod kan vara ett konkret stöd i ditt arbete och att fler vattenvårdsplaner tas fram med hjälp av den, säger Ernst Witter vid Länsstyrelsen i Örebro län, som är författare till arbetsmetoden.


Läs den nya arbetsmetoden för rådgivare: Att ta fram en vattenvårdsplan för att minska fosforförluster från jordbruket i ett avrinningsområde


Många sjöar och vattendrag i områden med mycket jordbruk är påverkade av övergödning. För att kunna nå miljömålen ”Ingen övergödning” och målen i EU:s vattendirektiv behövs det åtgärder för att minska näringsbelastningen på dessa vatten. Vattenmyndigheterna har föreslaget vilka åtgärder som kan vara lämpliga och de finns i databasen Vatteninformationsystem Sverige (VISS).

Här kan du läsa om åtgärderna i VISS

– Det är dock oklart var åtgärderna kan behöva genomföras eller om det finns andra åtgärder som kan vara mer lämpliga. Syftet med en vattenvårdsplan är att tillsammans med lantbrukare inom ett avrinningsområde identifiera möjliga riskområden för fosforförluster och att föreslå lämpliga motåtgärder, förklarar Ernst Witter.

I många fall kan det behövas mer kunskap för att kunna bedöma hur lämplig en åtgärd är i ett specifikt fall. Det finns därför en nära koppling mellan vattenvårdsplanen och den gårdsspecifika rådgivning som finns tillgänglig genom Greppa Näringen.

– I vår nya arbetsmetod går vi igenom hur riskområden kan identifieras och vilka verktyg som finns till för att hjälpa i detta arbete. För- och nackdelar av olika åtgärder diskuteras och det finns information om hur genomförande av åtgärderna kan finansieras, berättar Ernst Witter.

En vattenvårdsplan bygger på dialog mellan rådgivare och lantbrukare

Två män sitter på en veranda och pratar.
Dialog med lantbrukaren är en mycket viktig faktor i en vattenvårdsplan.

Ett genomgående tema i arbetsmetoden är att en vattenvårdsplan alltid behöver tas fram i nära samverkan med lantbrukarna.

– När man gör konkreta åtgärder på en gård är engagemang och delaktighet hos lantbrukaren viktiga drivkrafter för att åtgärderna ska kunna genomföras och bli bra. Ett medskick som vi därför gör i arbetsmetoden är att det verkligen är viktigt att du som rådgivare identifierar riskfaktorer och lämpliga åtgärder i dialog med lantbrukarna, avslutar Ernst Witter.

Sist ut i den nya arbetsmetoden finns en lista med tips på bra underlag och nyttiga resurser som kan hjälpa dig i ditt arbete.

– En lista med kunskap som är bra att ha när man ska ta fram en vattenvårdsplan helt enkelt, berättar Ernst Witter.

Ny film: följ med på vattenvårdsplanering på gårdsnivå!

Missa inte den nya film som LIFE IP Rich Waters har tagit fram om just vattenvårdsplanering på gårdsnivå. I filmen får vi följa rådgivaren Line Strand under ett besök hos fårbonden Tomas Olsson på Norrby gård i Kungsör.

Tomas Olsson och Line Strand i den nya filmen som LIFE IP Rich Waters tagit fram.