Flera positiva resultat efter aluminiumfällningen i Norrviken

Sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har kommunerna tillsammans, inom ramen för Rich Waters, genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. Behandlingen har hittills varit lyckad och kommunerna har nu sammanfattat sitt arbete i en slutrapport.
– Vi tror att våra lärdomar och resultat kan vara viktig kunskap för andra som behöver hantera en sjö eller kustvatten som är drabbat av just internbelastning, säger Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun.

Tack vare aluminiumfällningen har mängden fosfor i Norrviken minskat och näringsstatusen har gått från dålig till god i sjön.

– Vi ser också att mängden växtplankton (mätt som biomassa) har minskat, att vattnet har blivit mycket klarare och att siktdjupet har förbättrats, berättar Towe.

Andra parametrar som följts av projektet, som till exempel förbättrade syreförhållanden i de djupaste delarna av sjön och fisk- och djurplanktonsamhällenas sammansättning, har inte förbättrats ännu. Där verkar mer tid krävas för återhämtning.

– Därför känns det jättebra att Norrviken kommer fortsätta att vara under övervakning av Oxunda vattensamverkan, fortsätter Towe. 

Inte bara vinster för vattnet och miljön

Förutom flera positiva miljöeffekter har arbetet också ökat kunskapen och intresset för miljöfrågor i stort och för internbelastning i synnerhet.

– Ett exempel på det är att när en liknande behandling för ett kustområde föreslogs i vår kommuns vattenplan så antogs förslaget med god insikt och i samförstånd med alla inblandade, förklarar Towe.

Projektet har också skapat nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Och tack vare de förbättrade rekreationsupplevelserna förväntas medborgarnas hälsa och välmående utvecklas positivt. Även attraktionsvärdet för fastigheterna i området kan komma att öka.

Norrviken är en omtyckt och välbesökt sjö och arbetet med aluminiumfällningen har noterats av de som bor och spenderar tid runt sjön. Därför lade kommunerna mycket kraft på kommunikationsinsatser av olika slag. Bland annat togs informationsskyltar och en kort informationsfilm fram, informationsmöten hölls för både allmänhet och politiker och lokaltidningarna följde arbetet med intresse.

– Vi trodde att vi skulle möta fler oroliga eller negativt inställda personer till projektet, men vi upplever att både intresset och nyfikenheten för projektet har varit större än väntat och att det har mötts av en positiv attityd. Vi har till och med fått spontana brev från medborgare som uttryckt sin glädje över arbetet och resultatet, berättar Towe.

Towe ser ytterligare en positiv effekt och det är att arbetet gjordes inom ramen för LIFE IP Rich Waters, något som hon menar har skapat ett bättre samarbete med andra aktörer inom projektet och regionen.

– Nya kontaktvägar har öppnats och samtalet har blivit mer transparent och öppet. Det har gjort att förståelsen för varandras arbetssätt, mandat och beslutsvägar ökat, vilket bådar gott för det fortsatta arbetet för ett bättre vatten!

Så fungerar internbelastning och metoden aluminiumfällning

I Norrviken, liksom i många andra sjöar, finns det för mycket fosfor i sedimenten vilket bland annat leder till en hög produktion av mikroskopiska alger. När algerna dör och bryts ned på sjöbotten förbrukas syre. Den syrebristen leder till att fosfor frigörs på nytt och en dålig spiral har därmed inletts med en så kallad intern övergödning eller internbelastning. Gör man inget åt detta så kan det ta uppåt 100 år för en sjö att återhämta sig även om den externa belastningen till sjön minskats.

För att råda bot på internbelastningen valde Sollentuna och Upplands Väsby metoden aluminiumfällning, då det är en välbeprövad och kostnadseffektiv metod. Metoden går ut på att aluminiumklorid, som även används vid rening av dricksvatten, appliceras i vattnet eller injiceras ner i sjöbotten från en båt. Det företag som Sollentuna och Upplands Väsby anlitade, Vattenresurs AB, använde en specialbyggd båt med högteknologisk GPS-, ekolods-, styr- och reglerteknik, allt för att säkerställa en hög precision i arbetet.

Båten som användes var specialbyggd för att säkerställa en hög precision i arbetet.

Aluminiumkloriden gör att sjöns egna naturliga processer att binda fosfor i sjöbotten förstärks och man bryter den negativa spiralen och internbelastningen. Sjön kan därefter återhämta sig och återfå balans. Själva behandlingen i Norrviken ägde rum under sommaren 2020.


Läs mer

Läs rapporten Slutredovisning av delprojekt C13, bottenbehandling av sjön Norrviken för att minska internbelastningen av fosfor

Läs artikeln ”Mycket klarare vatten! Ser plötsligt botten” från december 2020

Om delprojektet Aluminiumfällning i Norrviken