Lyckat lokalt vattenkansli i Kiladalen: ”Att ha ett underifrånperspektiv är ett måste”!

En kvinna med färgglad rutig skjorta i förgrunden, med tre personer bakom.

Anneli Carlén, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, med engagerade markägare.

Kiladalen i Södermanland är en gammal jordbruksbygd där sjöar och vattendrag har stora övergödningsproblem. För att få fart på åtgärdsarbetet har Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, i samarbete med länsstyrelsen i Södermanland, startat ett lokalt vattenkansli. – Arbetet bygger på ett underifrånperspektiv och därmed ett starkt lokalt engagemang från lantbrukare och markägare, berättar Anneli Carlén som är verksamhetsledare för vattenvårdsförbundet.

Under projektets gång har runt 220 personer engagerats kring vattenkansliet och ett flertal åtgärder har gjorts för att skapa bättre vattenmiljöer. Förutom att jobba med lokala åtgärder mot övergödning ger vattenkansliet också stöd i ansökningar för att förbättra vattenmiljön, hjälp med underlag för tillståndsansökningar, fältarbeten och geografiska analyser. Kansliet arrangerar även inspirationsdagar och workshops.

Olika aktörer runt Kilaån planerar nu för flera åtgärder inom ”Kila på!”

– Arbetet med det lokala vattenkansliet har dessutom resulterat i en åtgärdslista för Kiladalen. Åtgärdslistan som går under namnet ”Kila på!” är ett bra underlag för fortsatt utveckling och fortsatt förankring av förslag på åtgärder, säger Anneli Carlén.

Det arbete som Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Södermanland gjort i Kiladalen har också lett till att en ny lokal vattengrupp bildats, Bålsjöns vattenvårdsförening, och att Kiladalens vattenvårdsförening har ändrat sitt upplägg till att arbeta mer inriktat mot åtgärdssamordning.

– Problematiken med övergödning har verkligen lyfts upp på ett helt nytt sätt i Kiladalen. Det har gjort att vi har börjat jobba mer tillsammans med den miljöutmaningen och att vi har ett gemensamt mål – bättre vattenkvalitet i Kiladalens sjöar och vattendrag, berättar Anneli Carlén.

Åtta tips om kommunikation och samverkan

En man och kvinna står och pratar på en bro över ett vatten.
Länsstyrelsen i Södermanland ute i fält vid Kilaån och våtmarken Erkan.

När man frågar Anneli Carlén vad som har varit det viktigaste i arbetet med vattenkansliet tvekar hon inte en sekund.

– Åtgärdssamordning är ett kommunikationsprojekt! Fungerar inte kommunikationen mellan berörda parter blir det inte heller några åtgärder. Inga nya initiativ kommer till och det blir ingen samverkan överhuvudtaget i bygden. Att ha ett underifrånperspektiv är ett måste.

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund har i flera olika sammanhang, såväl internationellt, nationellt och regionalt som lokalt, berättat och förmedlat kunskap om sitt underifrånarbete. Här är åtta tips från Anneli:

  1. Bygg på lokalt engagemang och hitta gemensamma nämnare att bygga vidare på.
  2. Att bygga förtroende och relationer tar tid – ha inte för bråttom.
  3. Tydliggör vilka roller som alla inblandade har, till exempel Länsstyrelsens myndighetsutövande roll.
  4. Var öppensinnad, låt alla komma till tals och lyft fram motstående intressen.
  5. Lyft fram lokala goda exempel. Det bygger en lokal stolthet som ger ett ökat engagemang.
  6. Hitta ett win-win-läge där åtgärderna ger minskad övergödning samtidigt som produktionen ökar.
  7. Engagemanget blir bättre om informationen kommer direkt till aktören än om den vidarebefordras via lokala organisationer.
  8. Ha en dialog när det gäller handläggning av ärenden – det underlättar och minskar missförstånd.

– Vi tror och hoppas att våra lärdomar kan användas av till exempel länsstyrelser eller vattenvårdsförbund i samarbetsprojekt med lokala föreningar och markägare. Vill någon veta mer är det bara att höra av sig till oss på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund – vi berättar gärna mer, avslutar Anneli Carlén.

Om delprojektet Lokalt vattenkansli i Kiladalen

Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund har tagit fram en karta med information om de åtgärder som hittills har gjorts i Kiladalen.

Delprojektet med ett lokalt vattenkansli ingår i ett större delprojekt inom LIFE IP Rich Waters där tre olika modeller för åtgärdssamordning för att minska näringsläckage från jordbruksmark testas. Förutom arbetet i Kiladalen driver Uppsala kommun ett arbete för att få till stånd fler åtgärder mot övergödning i Hågaåns avrinningsområde och Länsstyrelsen i Västmanland och Västerås stad jobbar med åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag.

Åtgärder mot övergödning i Kiladalen

Åtgärder mot övergödning i Hågaån

Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag