Ny rapport om fria vandringsvägar för fisk: Mycket har gjorts men arbete kvarstår

Faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

2009 gjordes en utredning om fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag. I slutrapporten presenterades förslag till åtgärder för alla vandringshinder i området och hur de skulle prioriteras. Nu har en ny inventering gjorts och en uppföljande rapport är klar. – Syftet är att uppdatera vad som gjorts, bland annat med fokus på den rödlistade aspen, och vad som är kvar att arbeta med i de här vattendragen. Vi ser också att rapporten lyfter fram goda exempel och kan bli en inspiration för att fler åtgärder ska komma till stånd, säger Jonas Berglind, delprojektledare, LIFE IP Rich Waters.

Läs rapporten Fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag 2023

Mälarens avrinningsområde, även kallat Norrström, utgör ungefär 5 procent av Sveriges yta och inkluderar två av Sveriges fyra största sjöar, Mälaren och Hjälmaren. I avrinningsområdet finns enligt SMHI:s dammregister över 900 dammar vilket är nästan 10 procent av alla dammar i Sverige.

– Den rapport som kom 2009 och som Länsstyrelsen i Uppsala beställde, var ett pionjärarbete. Få tidigare utredningar för vattenvårdsarbete hade haft ett så stort geografiskt område och omfattat så många förslag till åtgärder. Rapporten blev ett välbehövligt startskott för åtgärdsarbetet med vandringshinder i Norrström och den togs emot med uppskattning och på stort allvar av många kommuner och av oss på länsstyrelserna, berättar Daniel Bergdahl, delprojektledare, Länsstyrelsen i Örebro.

Läs rapporten från 2009

Den rapport som nu har tagits fram, på beställning av Länsstyrelserna i Örebro och Västmanland, följer upp det arbete som gjorts sedan den förra rapporten. Samma vandringshinder som var med i den första rapporten är med i denna och prioriteringslistan har uppdaterats utifrån ny kunskap. Den nya inventeringen visar att ungefär 10 procent av alla vandringshinder har åtgärdats sen den förra inventeringen.

– Fyra goda exempel är fiskvägarna vid Kvarnfallet och Ulva kvarn i Uppsala, Turbinbron i Västerås och Almbrodammen i Örebro. Alla de fyra vandringshindren var högt rankade i den förra rapporten. Att de har åtgärdats har spelat en stor roll för fiskars möjlighet till vandring och reproduktion i respektive vattendrag, säger Jonas Berglind.

De åtgärder som är genomförda och som nämns i den nya rapporten finns både i olika delar av Mälarens bassänger och i Hjälmaren.

– Dessutom är många förstudier påbörjade för fler områden där något behöver göras för att skapa fria vandringsvägar för fisk, vilket bådar gott för en fortsatt hög åtgärdstakt, avslutar Daniel Bergdahl.

Tips!

Rapporten kommer att presenteras på Inspirationsdagarna för fria vandringsvägar för fisk som Rich Waters arrangerar 6-7 maj.

Inspirationsdagar för fria vandringsvägar för fisk 6-7 maj