Att anlägga en multifunktionell vattenpark – lärdomar från Västerås, Uppsala och Smedjebacken

Bilden visar en parkmiljö med ett grönskande fält, skogspartier och dammar fyllda med vatten.

Johannisbergs våtmarkspark, en av de tre multifunktionella vattenparker som byggs inom LIFE IP Rich Waters. Foto: Peab

Vattenrening som även gynnar den biologiska mångfalden och bidrar med värdefulla rekreationsområden. Det är tanken bakom de så kallade multifunktionella vattenparker som byggs i Västerås, Uppsala och Smedjebacken inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Nu har projektet samlat lärdomar och resultat från själva anläggningsfasen.

– Varje plats har sina specifika förhållanden och utmaningar. De färdiga vattenparkerna skiljer sig åt när det gäller storlek, form och funktion. Samtidigt har vi lärt oss väldigt mycket av att samarbeta och stötta varandra i arbetet, berättar Susanna Hansen, som har lett projektet för Västerås stads räkning.

Vattenparkerna i Uppsala och Västerås renar dagvatten innan det når Mälaren. Båda är nu helt färdigställda och har redan blivit populära utflyktsmål. I Smedjebacken testas en annan variant, där vattenparken ska fungera som ett extra reningssteg för redan renat avloppsvatten. Genom ett system av dammar kommer vattenparken att fånga upp näringsämnen, tungmetaller och medicinrester innan vattnet rinner vidare ut i sjön Norra Barken. Bygget vid Bylandets reningsverk drog igång 2022 och beräknas vara färdigt under 2023.

Samlade lärdomar och tips

Nu har lärdomarna hittills från de tre projekten sammanställts i en rapport. Rapporten vänder sig framför allt till kommuner eller andra intressenter som planerar att genomföra liknande projekt. Den går igenom processen steg för steg, från planering och förstudie, via tillståndsprövning och upphandlingar till själva anläggningsfasen. Här finns många tips för den som vill veta mer om hur det går till och vad det kostar att anlägga en multifunktionell vattenpark.

– Vi har sammanfattat de arbetsmoment, beslut och ställningstaganden som gjorts under resans gång. Meningen är att ge en realistisk bild av vad man kan stöta på för frågor i den här typen av projekt, säger Åsa Hedin, enhetschef på Uppsala kommun och projektansvarig för Gottsunda dagvattenpark.

Under de kommande åren ska de multifunktionella vattenparkerna följas upp och utvärderas, både vad gäller rening av vatten och biologisk mångfald. En student i miljö- och vattenteknik från Sveriges Lantbruksuniversitet kommer under 2023 dessutom att undersöka projektens påverkan på ekosystemtjänster.

Mer om multifunktionella vattenparker

Multifunktionella vattenparker – ett samtal med Gustav Myhrman, Mälarenergi, Åsa Hedin, Uppsala kommun och Johan Axnér, Enköpings kommun. Samtalet är en inspelning från Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering 16-17 november 2021.
Illustration med rubriken Så funkar en multifunktionell vattenpark. På bilden syns dammar och förklarande text kring rening och biologisk mångfald.
Illustration: Studio Flygar

Våra projekt: Multifunktionell vattenpark i Uppsala

Våra projekt: Multifunktionell vattenpark i Västerås

Våra projekt: Multifunktionell vattenpark för rening av avloppsvatten i Smedjebacken