Musslor minskar övergödningen i Stockholms skärgård – så funkar det!

Ett rep löper under vattenytan med flera rep som hänger i det, fulla med musslor. Gula bojar håller repet på plats.

Musslor livnär sig genom att filtrera och ta upp näring ur vattnet. På så sätt bidrar de även till att minska övergödningen. Inom LIFE IP Rich Waters testar och utvecklar föreningen Ecopelag en metod för att odla blåmusslor i Stockholms skärgård. Nu har de tagit fram en detaljerad beskrivning av odlingarna och delar med sig av sina lärdomar hittills.

Målet med att odla blåmusslor i Östersjön är att återföra de näringsämnen som lagrats i musslorna till land. På så sätt kan musselodling bidra till att minska närsaltsbelastningen och övergödningen. Tidigare odlingsförsök har gjorts med en teknik där odlingarna ligger på ytan. Flera försök har då haft problem med kraftig påverkan av is och isdrift.

– Vi har därför valt att använda en metod där odlingen i stället är nedsänkt under vattenytan. Metoden är testad med framgång i bland annat Massachusetts i USA. Andra orsaker till att vi har valt en nedsänkt odling är att den inte inskränker lika mycket när det gäller det estetiska och att det inte är något problem för fritidsbåtar att passera direkt över odlingarna, berättar Martin Karlsson, Ecopelag.

Ecopelag har två prototypodlingar utplacerade i Stockholms skärgård, en i Erstaviken i Nacka kommun och en i Jungfrufjärden i Haninge kommun. Den metod som används fungerar så att varje odlingsenhet består av en 32 millimeters bär- och ankarlina av polypropylen som förankras på botten med två betongankare på runt tre ton vardera. På varje betongankare finns en lyftögla för hantering och transport. För att odlingen ska hållas på ett konstant djup är bär- och ankarlinorna försedda med både bojar och vikter, vilka tillsammans fungerar som odlingens strukturella ramverk.

Odlingsenhet med vikt sedd uppifrån. Illustration: Studio 3D.
Betongankare håller odlingsenheterna på plats. Illustration: Studio 3D.
Flera odlingsrep hänger bredvid varandra i bärlinan. Illustration: Studio 3D.

– Från bärlinan hängs sedan själva odlingsrepen. Vi har valt de rep som har funkat bäst i tidigare försök. Dessa rep ser lite ut som en gren på en plastjulgran och är framtagna på Nya Zeeland. Mussellarverna fäster och växer till sig bra på just den här typen av rep, förklarar Martin Reutgard, Ecopelag.

När etableringen är helt klar kommer tre odlingsenheter med cirka 4 500 meter odlingsrep att finnas i Erstaviken. I Jungfrufjärden kommer 15 odlingsenheter att finnas med nästan 25 000 meter odlingsrep. Målsättningen är att alla odlingar ska vara på plats under 2022 – 2023.

Nu väntar utveckling av teknik och arbetssätt

Martin Karlsson och Martin Reutgard har lärt sig mycket under sitt odlingsarbete hittills och ser flera områden där de kommer kunna utveckla både teknik och arbetssätt.

– Ja, vi kommer bland annat att effektivisera och förenkla de arbetsmoment som är kopplade till utplaceringen av själva odlingarna. I det ingår till exempel att se om vi kan utveckla fasta installationer på arbetsbåten för vårt arbete med att fästa och säkra linor och odlingsrep, berättar Martin Karlsson.

– Vi planerar också att anpassa vår skördeutrustning och titta närmare på tekniska logistiklösningar för skörden och lagringen av musslorna. Allt detta tror vi kommer minska antalet arbetsmoment i stort och därför öka kostnadseffektiviteten, berättar Martin Reutgard.

Martin Karlsson och Martin Reutgard, Ecopelag EF.

För dig som är ännu mer nyfiken – läs mer!

Rapporten Teknisk beskrivning av musselodlingarna inom LIFE IP Rich Waters

Om delprojektet Musselodling i Stockholms skärgård