Höga halter PFAS i Stockholms sjöar och vattendrag

Barn i röda gummistövlar hoppar i en vattenpöl.

Spridningen av PFAS, även kallade högfluorerade ämnen, i miljön hotar bland annat dricksvattenförsörjningen och kan förorena matfisk. Under 2019 och 2021-2022 har Länsstyrelsen i Stockholm undersökt ytvatten på 92 platser i länet, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Resultatet visar att PFAS förekommer i hela länet och att drygt hälften av de undersökta platserna hade PFOS-halter som överskrider gränsvärdet för god kemisk ytvattenstatus.

Länsstyrelsen i Stockholms län har nu publicerat ett faktablad om provtagning och analys av PFAS i länets ytvatten. Faktabladet är en första sammanställning av projektets PFAS-undersökningar och ger en bild av föroreningssituationen.

– Med hjälp av resultatet kan vi nu identifiera särskilda ”hotspots” som vi behöver undersöka vidare. På några ställen där vi hittade höga halter PFAS i vattnet kan vi behöva samla in fler prover och göra fler analyser för att kunna spåra källorna till föroreningarna, säger Johannes Knulst på enheten för miljöanalys vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Ett sådant område  där undersökningarna har visat på höga halter PFAS vid nya platser är sjön Aspen i Botkyrka kommun. Kommunen är sedan tidigare hårt belastad av PFAS från Tullinge flygfält och en brandövningsplats. Märstaån har fortfarande har mycket höga halter PFAS från Arlanda flygplats. Märstaån rinner ut i Mälaren, som förser cirka två miljoner människor med dricksvatten.

Totalt var nio platser i länet kraftigt påverkade av PFAS.

En del av den data som samlats in inom projektet ger också underlag för kommande statusklassificering – det vill säga det arbete som görs i svensk vattenförvaltning för att bedöma hur våra vatten mår. Här kan det behövas ytterligare analyser av fisk från platserna med höga halter PFAS för att säkra slutsatserna från vattenanalyserna.

– Sammantaget har vi nu bättre förutsättningar för att prioritera den undersökande miljöövervakningen framöver, säger Johannes Knulst.

Urvalet av platser för undersökningen gjordes med hjälp av vattenförvaltningens påverkansanalys och en prioritering enligt den regionala vattenförsörjningsplanen.

Rapportens omslag som visar en bild på forsande vatten och rubriken Per- och polyflourerande ämnen (PFAS) i sjöar och vattendrag i Stockholms län.

Läs mer

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Stockholms län: Höga halter PFAS i sjöar och vattendrag (5 maj 2022)

Faktablad: Per- och polyflourerande ämnen (PFAS) i sjöar och vattendrag i Stockholms län

Kartberättelse (Storymap): PFAS i Stockholm

Våra projekt: Samverkan kring miljögiftsmätningar