Strukturkalkning

I en kort film samtalar Susanna Hansen, Västerås stad, och Roberth Kihlin, lantbrukare, om åtgärden strukturkalkning.

Strukturkalkning är ett sätt att förbättra och stabilisera markstrukturen på lerjordar. En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Den förbättrar jordens närings- och vattenhållande förmåga och gör att jorden blir mer lättarbetad och torkar upp snabbare. Med en bra markstruktur minskar dessutom risken för fosforförluster till vattendragen.

Så fungerar det

Strukturkalkning gör att lerjordar blir mer lättarbetade och torkar upp snabbare, samtidigt som grödans uppkomst blir jämnare. Det beror på att kalken förbättrar markstrukturen genom att det bildas fler och stabilare aggregat och att jorden inte krymper och sväller lika mycket. På lerjordar sker oftast de största fosforförlusterna i samband med häftiga regn eller snösmältning när fosfor transporteras med uppslammade lerpartiklar i vattnet. Vid strukturkalkning klumpar lerpartiklarna ihop sig till aggregat och blir mycket svårare att transportera. Dessutom bildas ett finmaskigt nät av sprickor över hela markytan som gör att regnvattnet infiltrerar bättre.

Strukturkalkning fungerar bara på lerjordar eftersom kalken reagerar med leret i marken. Ju högre lerhalt, desto mer kalk kan man tillföra och fortfarande få bättre resultat. Kontrollera att avrinningen och dräneringen fungerar innan du strukturkalkar. En väl fungerande dränering är en grundförutsättning för odling på våra lerjordar. Använd produkter som innehåller bränd eller släckt kalk för bästa effekt. Tänk på att givan bör anpassas till jordens kvalitet. På mellanleror är cirka fem ton per hektar lagom, men på styvare jordar kan givan höjas.

Timing är allt

Strukturkalkning ska göras vid bra väderlek, låg markfuktighet och hög marktemperatur för att få önskad effekt. En lämplig tidpunkt brukar vara efter skörd i augusti. Det är bättre att vänta ett år än att sprida under dåliga förhållanden. Det är viktigt att kalken kommer i direktkontakt med jorden så att den kan reagera med leret. Tänk också på att blanda kalken grundligt i jorden inom ett dygn efter spridning. Spridningsförhållande, snabbhet och precision har stor inverkan på slutresultatet.

Lönsamhet

För strukturkalkning går det att söka så kallat LOVA-stöd via Länsstyrelsen. Även landsbygdsprogrammet har sökningsbart investeringsstöd för strukturkalkning. Minskade kostnader för bearbetning, såsom plöjning och harvning, färre bearbetningar under sådd och en högre och jämnare skördenivå är några av de ekonomiska fördelarna med strukturkalkning.


Tips på mer information

Greppa näringens broschyr: Praktiska råd – Strukturkalkning, bra för både mark och miljö