Dränering

I en kort film samtalar Susanna Hansen, Västerås stad, och Roberth Kihlin, lantbrukare, om åtgärden dränering.

För att kunna odla är nästan alla beroende av diken och rörledningar som leder bort överskottsvatten från åkermark. En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och är en bra åtgärd för miljön.

Grödorna får ett större och mer utvecklat rotsystem och kan ta upp mer växtnäring. Risken för kväve- och fosforförluster minskar, och möjligheten att klara en
torrperiod ökar då rötterna når längre ner.

I en väldränerad jord kan växterna utveckla ett djupt rotsystem. Källa: ”Täckdikning – för bättre skörd och miljö” Jordbruksverket 2018.

Dränering har många fördelar för odlingen

  • Marken torkar upp snabbare och jämnare på våren och efter regn.
  • Vårbruket kan börja tidigare och det kan ge en tidigare och högre skörd.
  • Torrare jord får en stabilare struktur med bättre förmåga att bära tunga maskiner utan att riskera markpackningsskador.

Hur du tar hand om din dränering

Du som äger ett dike, dränering eller ledning är enligt lag skyldig att underhålla den. Genom att ta hand om din dränering på rätt sätt gör du så att åkermarken bevaras, och du främjar miljövärden för jordbruk och vatten.

Det här bör du tänka på:

  • Kontrollera regelbundet att din befintliga dränering fungerar.
  • Prioritera det befintliga systemet, vid behov kan du komplettera med dräneringsledningar enbart där det bildas vattenansamlingar.
  • Tänk på att huvudavvattningen, nedströms liggande stamledningar och öppna diken, också behöver ses över.
  • Vid tät lerjord kan det vara idé att göra kalkfilterdiken där du blandar strukturkalk i jorden vid återfyllnad för förbättrad dränering.
  • Vid underhåll av diken ska tidpunkten anpassas så att arter som är knutna till biotopen störs så lite som möjligt.

Lönsamhet

Lönsamheten för dränering kan variera beroende på jordens kvalitet. Dock kan minskad markpackning ge en ökad skörd, som tillsammans med tidigare sådd och mindre näringsförluster, ses som den största intäktskällan.

Väl underhållna diken är en förutsättning för en fungerande dränering. Foto: Tilla Larsson.

Tips på mer information

Jordbruksverkets broschyr: Täckdikning för bättre skörd och miljö

Greppa näringen: Investera i marken med ny dränering

Greppa näringen: Gör en översyn av din dränering