Gödselhantering

I en kort film samtalar Susanna Hansen, Västerås stad, och Roberth Kihlin, lantbrukare om åtgärden gödselhantering.

Gödselspridning har många fördelar, det innebär att naturens resurser tas om hand på ett bra sätt men det finns en risk att viktiga näringsämnen hamnar i vattendrag och orsakar övergödning. För dig som hanterar gödsel av olika slag finns det många lagar och bestämmelser att förhålla sig till och det är viktigt att gödselhanteringen sker på rätt sätt.

EU har ett nitratdirektiv som innebär att varje medlemsland ska identifiera områden där vattnet är särskilt känsligt för kväveföroreningar. En översyn av dessa områden ska ske vart fjärde år, och 2014 ledde översynen till en ökning av områden. På kartan ser du vilka områden i Sverige som är extra känsliga.

Fosformättnad

Med tiden kan jord som fått stora mängder stallgödsel under lång tid bli mättad på fosfor, vilket kan leda till att löst fosfat börjar utlakas ur jorden. Det är därför viktigt att fördela djurens gödsel på alla gårdens åkrar och att ha vetskap om markens fosforklass. Om du har stallgödsel över kan det kanske finnas närbelägna växtodlingsgårdar som är intresserade av att köpa den? Det kan vara lönsamt att flytta gödseln upp till några kilometer, beroende på fosforklass.

Fosforklasser

För att se hur mycket växttillgänglig fosfor (P-AL) det finns i en jord går det att använda sig av en metod baserad på en sur extraktionslösning. Metoden fungerar bäst i jordar med pH upp till 7.

Vilken fosforklass har din jord?

P-AL-tal (mg/100g jord)P-AL Klass
<2,0I
2,4-40II
4,1-8,0III
8,1-12,0IV A
12,1-16,0IV B
>16,0V
Jordar delas in i sex olika P-AL-klasser.

Analys, lagring och myllning

Ett annat sätt att sprida rätt mängder är att analysera din stallgödsel. Genom detta kan mer lättillgängligt kväve än schablonvärdet upptäckas och kompletteringsgödslingen minskas.

Att ha en tillräcklig lagringskapacitet är en förutsättning för att kunna sprida stallgödsel vid rätt tillfällen. Ska du bygga nytt, räkna på att bygga gödselbehållaren något större än vad lagen kräver.

Att mylla ner stallgödseln i samband med spridning är ytterligare ett sätt att öka kväveutnyttjandet och därmed minska näringsläckaget samt mängden som behöver spridas. Det är viktigt att undvika att gödseln ligger kvar på marken när vi går in i vintermånaderna.


Tips på mer information

Jordbruksverket: Sprida gödsel

Greppa näringen: Gödsla enligt markkarta

Greppa näringen: Sälj ditt överskott av stallgödsel

Greppa näringen: Analysera din stallgödsel

Greppa näringen: Sprid stallgödseln vid rätt tidpunkt

Greppa näringen: Lagra och sprid stallgödseln vid rätt tid

Greppa näringen: Mylla ner stallgödseln