Kalkfilterdike och kalkfilterbädd

I en kort film samtalar Susanna Hansen, Västerås stad, och Roberth Kihlin, lantbrukare, om åtgärden kalkfilterdike och kalkfilterbädd.

Vad är ett kalkfilterdike?

Enkelt uttryckt är ett kalkfilterdike ett täckdike där strukturkalk fräses in i återfyllnadsjorden. Genom att göra det får man en porös och hållbar återfyllnad med god vattengenomsläpplighet som effektivt binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret.

Till skillnad från traditionell dränering får man med kalkfilterdiken en jämn infiltration över dräneringsledningen och en kemisk fällning av fosfor. De fungerar helt enkelt som ett “minireningsverk” som effektivt minskar fosforläckaget.

En annan fördel är att man inte behöver göra grusfilter, utan hela återfyllnadsjorden blir närmast som ett grusfilter. Som ett alternativ till grusfilter eller stenkista, kan man göra åtgärden runt brunnar och i områden som annars slammar igen. Läckage av glyfosat och andra bekämpningsmedel förhindras också effektivt av åtgärden.

Illustration av ett kalkfilterdike. Illustration: Haus.

Här kan du använda kalkfilterdike

Huvudsyftet är att förbättra vattengenomsläppligheten och att minska fosforläckaget. Diket kan se olika ut beroende på den aktuella platsen. Kalkfilterdiken kan göras vid:

  • Nydikning av en åker
  • Förbättring av vattensjuka delar av fält
  • Parallellt längs vattendrag med hög belastning av fosfor

Vad är en kalkfilterbädd?

Ytterligare en metod som kan användas för att avskilja fosfor och till viss del kväve är att anlägga en kalkfilterbädd. En kalkfilterbädd avskiljer en stor del av den lösta fosforfraktionen, huvudsakligen bestående av fosfatfosfor, i vatten från åkermark. Driftskostnaderna är låga och utgörs av manuell kontroll och rensning en eller två gånger per år, och byte av kalkfiltermaterial vart 3-5 år.

Anläggning av kalkfilterbädd. Foto: Sam Ekstrand.

Tips på mer information

Project Borns information om kalkfilterdiken

Werecs information om kalkfilterbäddar