Höga halter av miljögifter i abborre i södra Stockholm

En abborre på sjöbottnen

Länsstyrelsen i Stockholms län har inom LIFE IP Rich Waters undersökt miljögifter i abborre från 18 av länets sjöar. Resultaten visar bland annat att det i många fall finns höga halter av ämnet perfluoroktansulfonsyra (PFOS). Orsaken till de förhöjda halterna av PFOS är sannolikt att sjöarna är påverkade av exempelvis brandövningsplatser, deponier och avfallsanläggningar. Den […]

Studiebesök: Sanering av förorenat vatten med hjälp av salix

Välkommen på studiebesök om sanering av förorenat vatten med hjälp av salix! Följ med oss till den före detta deponin Dragmossen i Älvkarleby för att lära dig mer om hur företaget Bioremed AB och Älvkarleby kommun inom LIFE IP Rich Waters har testat och utvärderat användningen av salix för att rena förorenat lakvatten. Vi kommer […]

Länsstyrelsen spårar källor till PFAS i Botkyrkas vatten

Rör som leder ut i ett dike

När Länsstyrelsen i Stockholms län under 2019 och 2021 undersökte förekomsten av PFAS-ämnen i länets sjöar och vattendrag visade det sig att Älvestabäcken i Botkyrka kommun hade det näst mest förorenade vattnet i länet. Vad beror de höga halterna på? Den frågan har länsstyrelsen nu försökt svara på genom en omfattande källspårning i och omkring […]

Rich Waters-arbete viktigt underlag i ny kartläggning av påverkanskällor till PFAS

En orange varningsskylt om vattenskyddsområde.

Norrvatten och Stockholm Vatten och avfall har i dagarna publicerat en ny rapport om PFAS och dricksvatten där bland annat källor till PFAS har kartlagts. Ett av resultaten är att man tydligt ser att de största påverkanskällorna har en negativ effekt på dricksvattenförsörjningen. Som underlag till den nya rapporten finns bland annat det arbete som […]

Höga halter PFAS i Stockholms sjöar och vattendrag

Barn i röda gummistövlar hoppar i en vattenpöl.

Spridningen av PFAS, även kallade högfluorerade ämnen, i miljön hotar bland annat dricksvattenförsörjningen och kan förorena matfisk. Under 2019 och 2021-2022 har Länsstyrelsen i Stockholm undersökt ytvatten på 92 platser i länet, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Resultatet visar att PFAS förekommer i hela länet och att drygt hälften av de undersökta platserna […]

Projekt med båtbottentvätt har skapat engagemang för miljöfrågor

En båtbottentvätt där en vit båt får sin botten tvättad av en stor gul borste.

Användningen av giftiga båtbottenfärger bidrar till att miljögifter sprids i Mälaren. Inom ett av delprojekten i LIFE IP Rich Waters har Västerås stad anlagt en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen. En båtbottentvätt ger båtägarna ett bra alternativ till att måla båtbotten med giftig färg. Målet är att minska utsläppen av föroreningar och på så sätt – i […]

Tillsyn i fokus på välbesökt konferens

Tre personer står framför en roll-up med text om Mälarens vattenvårdsförbund.

Den 26 april arrangerade Mälarens vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Stockholms län konferensen Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn. Totalt samlades runt 90 deltagare för att lyssna på flera föredrag med fokus på tillsyn på olika sätt, bland annat om jordbruk, enskilda avlopp och förorenade områden. På Mälarens vattenvårdsförbunds webbplats finns nu alla […]

Nytt nätverk ska motverka giftiga båtbottenfärger i Mälaren

En segelbåt på sjön.

Ett nytt delprojekt är på gång att starta inom LIFE IP Rich Waters. Det handlar om ett samverkansprojekt om båtbottenfärger för kommuner runt Mälaren. Den 9 februari hölls ett första informationsmöte och av de 23 strandnära kommuner som finns runt Mälaren var 14 representerade vid den digitala träffen, samt tre kommuner högre upp i avrinningsområdet. […]

Informationsträff: Nätverk för kommunalt samarbete kring giftiga båtbottenfärger

Tillsammans kan vi minska spridningen av skadliga ämnen från båtbottenfärger! Välkommen på en informationsträff onsdagen den 9 februari 2022. För vem? Tillsynshandläggare, förvaltare av kommunala båtplatser och liknande på kommuner med strand mot Mälaren. Miljögiftsansvariga på länsstyrelserna runt Mälaren. När? 9 februari 2022 kl 9.30-11.00, digitalt via Skype. Anmälan Sista anmälningsdag var den 4 februari. […]

Skörd av salix visar möjlighet att sanera PFAS

En stor hög av avverkade salixgrenar.

I juni 2019 planterade Älvkarleby kommun 25 000 salixsticklingar för att sanera miljögifter på den gamla deponin Dragmossen. Två och ett halvt år senare har de snabbväxande träden skördats. Analyser av jord, rötter och stammar visar att växterna bland annat tagit upp betydande halter av PFAS. Salixplantorna planterades i tre sektioner, en på deponislänten och två […]

Salix och vattenplanering representerar Rich Waters på internationell konferens

En illustration över hur en salixodling fungerar.

Två av LIFE IP Rich Waters delprojekt finns representerade när den internationella konferensen IWA Digital World Water Congress hålls vid månadsskiftet maj/juni. Mauritz Ramsted, företaget Bioremed AB, presenterar resultat från salixodlingen som renar förorenade områden och Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm, presenterar den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom Rich Waters. Tillsammans med […]

Dammar ska rena dagvatten vid Lögarängen

Man i gul jacka framför en delvis isbelagd damm. I bakgrunden skymtar en bro och Mälaren.

På Lögarängen, vid Mälarens strand, bygger Mälarenergi en dagvattenvattenanläggning för att rena vatten från delar av centrala Västerås. Genom att bygga om ett befintligt dike och två dammar skapas en ny lösning för att fånga upp tungmetaller och näringsämnen från regn- och smältvatten innan det rinner ut i sjön. Arbetet drog igång i mitten av […]

Risk för förhöjda halter av hormoner och PFOS i våra stora sjöar

En strand vid en sjö med en vit segelbåt.

Idag presenteras den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Totalt ingår över hundra olika så kallade organiska miljöföroreningar i undersökningen.

Nu växer salixen på deponin Dragmossen

I förgrunden en man som spanar ut över salixodlingen.

I juni förra året planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Nu, drygt ett år senare, har odlingen vuxit till sig ordentligt. I den största delen av odlingen är salixväxterna över tre […]

Plantering av salix ett steg mot renare vatten

I veckan har Älvkarleby kommun planterat snabbväxande salix på den gamla deponin Dragmossen. Totalt har 25 000 sticklingar planterats på en yta av en hektar. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Pilotprojektet, som ingår i LIFE IP Rich Waters, ska alltså förhindra att lakvattnet […]

Borsttvätt ersätter giftiga båtbottenfärger

Det finns i dag drygt 3 000 kommunala båtplatser i Västerås. Även om giftiga båtbottenfärger – så kallade biocidfärger – inte är tillåtna i Mälaren har många båtskrov ändå gamla färglager, som innebär risker för både miljö och hälsa. Nu påbörjar kommunen arbetet med att fasa ut alla giftiga båtbottnar i sina hamnar. Mätningar har […]

Bättre samverkan kring undersökningar av miljögifter

Inom Rich Waters samarbetar länsstyrelser och vattenvårdsförbund för att ta fram en gemensam strategi för bättre miljögiftsövervakning. Den 4 december arrangerades ett heldagsseminarium i Västerås, med målet att introducera arbetet inom projektet och bilda ett nätverk för länsstyrelser, kommuner, vattenorganisationer och andra som arbetar med miljögiftsövervakning. Det saknas i dag en samlad bild över vilka […]

Enkät för bättre kunskap om miljögifter i vatten

Många myndigheter, kommuner och organisationer utför mätningar av miljögifter i sjöar och vattendrag. Inom LIFE IP Rich Waters gör vi en kartläggning av vem som gör vad när det gäller miljögiftsövervakning för att kunna samordna arbetet i Norra Östersjöns vattendistrikt. Som ett led i kartläggningen har projektet skickat ut en enkät till kommuner, vattenvårdsförbund och […]

Salixväxter ska ta hand om miljögifter

Försommargrönska känns avlägset just nu, men på den gamla deponin vid Dragmossen i Älvkarleby förbereder kommunen och företaget Bioremed för plantering av salix. Om allt går enligt planen kommer salixplantorna att vara på plats i maj-juni. Växten har en speciell förmåga att ta upp näringsämnen och miljögifter. Genom ett slutet system ska salixen bevattnas med […]

Stor kartläggning av miljögifter i Mälarens bottnar

Under hösten utförs en stor undersökning i Mälaren för att kartlägga innehållet av miljögifter i bottnarna. Prover på bottensediment kommer att tas upp från 42 platser från väst till öst i hela Mälaren för att mäta halten miljögifter. – Vi vet att det finns en rad olika miljögifter i Mälaren, men vi har fortfarande dålig […]