Salix och vattenplanering representerar Rich Waters på internationell konferens

En illustration över hur en salixodling fungerar.

Två av LIFE IP Rich Waters delprojekt finns representerade när den internationella konferensen IWA Digital World Water Congress hålls vid månadsskiftet maj/juni. Mauritz Ramsted, företaget Bioremed AB, presenterar resultat från salixodlingen som renar förorenade områden och Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm, presenterar den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom Rich Waters. Tillsammans med […]

Dammar ska rena dagvatten vid Lögarängen

Man i gul jacka framför en delvis isbelagd damm. I bakgrunden skymtar en bro och Mälaren.

På Lögarängen, vid Mälarens strand, bygger Mälarenergi en dagvattenvattenanläggning för att rena vatten från delar av centrala Västerås. Genom att bygga om ett befintligt dike och två dammar skapas en ny lösning för att fånga upp tungmetaller och näringsämnen från regn- och smältvatten innan det rinner ut i sjön. Arbetet drog igång i mitten av […]

Risk för förhöjda halter av hormoner och PFOS i våra stora sjöar

En strand vid en sjö med en vit segelbåt.

Idag presenteras den hittills mest omfattande undersökningen av läkemedelsrester i våra tre största sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – med omgivande vattendrag, avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Totalt ingår över hundra olika så kallade organiska miljöföroreningar i undersökningen.

Nu växer salixen på deponin Dragmossen

I förgrunden en man som spanar ut över salixodlingen.

I juni förra året planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Nu, drygt ett år senare, har odlingen vuxit till sig ordentligt. I den största delen av odlingen är salixväxterna över tre […]

Plantering av salix ett steg mot renare vatten

I veckan har Älvkarleby kommun planterat snabbväxande salix på den gamla deponin Dragmossen. Totalt har 25 000 sticklingar planterats på en yta av en hektar. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Pilotprojektet, som ingår i LIFE IP Rich Waters, ska alltså förhindra att lakvattnet […]

Borsttvätt ersätter giftiga båtbottenfärger

Det finns i dag drygt 3 000 kommunala båtplatser i Västerås. Även om giftiga båtbottenfärger – så kallade biocidfärger – inte är tillåtna i Mälaren har många båtskrov ändå gamla färglager, som innebär risker för både miljö och hälsa. Nu påbörjar kommunen arbetet med att fasa ut alla giftiga båtbottnar i sina hamnar. Mätningar har […]

Bättre samverkan kring undersökningar av miljögifter

Inom Rich Waters samarbetar länsstyrelser och vattenvårdsförbund för att ta fram en gemensam strategi för bättre miljögiftsövervakning. Den 4 december arrangerades ett heldagsseminarium i Västerås, med målet att introducera arbetet inom projektet och bilda ett nätverk för länsstyrelser, kommuner, vattenorganisationer och andra som arbetar med miljögiftsövervakning. Det saknas i dag en samlad bild över vilka […]

Enkät för bättre kunskap om miljögifter i vatten

Många myndigheter, kommuner och organisationer utför mätningar av miljögifter i sjöar och vattendrag. Inom LIFE IP Rich Waters gör vi en kartläggning av vem som gör vad när det gäller miljögiftsövervakning för att kunna samordna arbetet i Norra Östersjöns vattendistrikt. Som ett led i kartläggningen har projektet skickat ut en enkät till kommuner, vattenvårdsförbund och […]

Salixväxter ska ta hand om miljögifter

Försommargrönska känns avlägset just nu, men på den gamla deponin vid Dragmossen i Älvkarleby förbereder kommunen och företaget Bioremed för plantering av salix. Om allt går enligt planen kommer salixplantorna att vara på plats i maj-juni. Växten har en speciell förmåga att ta upp näringsämnen och miljögifter. Genom ett slutet system ska salixen bevattnas med […]

Stor kartläggning av miljögifter i Mälarens bottnar

Under hösten utförs en stor undersökning i Mälaren för att kartlägga innehållet av miljögifter i bottnarna. Prover på bottensediment kommer att tas upp från 42 platser från väst till öst i hela Mälaren för att mäta halten miljögifter. – Vi vet att det finns en rad olika miljögifter i Mälaren, men vi har fortfarande dålig […]